OGLAS za primanje 5 (pet) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)

OGLAS za primanje 5 (pet) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)

KLASA: 100-01/22-01/04
URBROJ: 2142/08-01/2-22-28
Malinska, 10. ožujka 2022. godine

Sukladno članku 16. Pravilnika o radu i Odluci br. 10/22 o objavi oglasa od 10. ožujka 2022. godine, direktor Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. objavljuje


 

OGLAS
za primanje 5 (pet) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)


Primaju se 5 (pet) radnika u radni odnos na određeno vrijeme u periodu od 1. svibnja 2022. godine do 30. rujna 2022. godine na radno mjesto „radnik na parkiralištu“ radi obavljanja poslova kontrole i naplate parkinga, obavljanja poslova reda na parkirališnim mjestima, vizualnog pregleda aparata za naplatu parkinga te drugih poslova po nalogu voditelja i direktora.

Oglas je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnim pločama i web portalu Komunalnog društva Dubašnica d.o.o.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uvjeti za obavljanje posla:
-srednja ili niža stručna sprema (SSS ili NSS);
-znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, talijanski ili njemački jezik);
-komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

Naknada troškova za prijevoz utvrđena je čl. 63. Pravilnika o radu Društva.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
-osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte);
-životopis;
-presliku svjedodžbe/diplome;
-presliku osobne iskaznice (s obje strane);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabranog kandidata predočit će se izvornik isprava.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se zaključno s 31. ožujka 2022. godine preporukom putem pošte ili osobno na adresu Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., Stipkino 21, Malinska, s naznakom „Za oglas za radno mjesto“.

Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu.
Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo imenovano za odabir, provesti će usmeni razgovor u trajanju do 15 minuta, na koji će kandidati biti pozvani putem e-maila ili telefonskim pozivom.

Nakon usmenog razgovora obradit će se prijave i predložit će se direktoru Odluka o izboru kandidata.
Odluku o izboru kandidata dostavlja se svakom kandidatu u roku od 8 dana od donošenja iste.
Na izvršeni izbor kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru kandidata.
Prigovor se dostavlja direktoru koji odlučuje o prigovoru u roku od 8 dana od dana primitka istog.

Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. zadržava pravo poništavanja oglasa u svakom trenutku.


DIREKTOR

Toni Kraljić

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA