Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica na radno mjesto Voditelja/ice Odsjeka za pravne poslove i EU fondove

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica na radno mjesto Voditelja/ice Odsjeka za pravne poslove i EU fondove

Dana 2. veljače 2022. godine u “Narodnim novinama broj 14/22 objavljen je Natječaj za prijam u službu Voditelja/ice za pravne poslove i EU fondove

Poveznica: Natječaj

U skladu sa odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u prilogu se objavljuju slijedeće: UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA.

 

Prilog:


R E P U B L I K A   H R V A T S K A

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-01/22-01/2

URBROJ: 2170-26-03-22-1


Malinska,  28. siječnja 2022.


Na temelju članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica raspisuje


JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica


na radno mjesto:

 

Voditelj/ica Odsjeka za pravne poslove i EU fondove, 1 izvršitelj/ica, m/ž, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika,
 • položen državni ispit,
 • posjedovanje važećeg certifikata u području javne nabave,
 • poznavanje rada na računalu

 

 

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. označenog Zakona.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Natjecati se mogu i osobe koje ne posjeduju važeći certifikat u području javne nabave, a koji certifikat će u slučaju prijma u službu biti obvezni steći  u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijavi treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja);
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
 • ukoliko podnositelj prijave ima položen državni ispit dužan je dostaviti dokaz o položenom državnom ispitu (presliku svjedodžbe);
 • ukoliko podnositelj prijave posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave dužan je dostaviti isti
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje četiri godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i slično iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje četiri godine na poslovima tražene struke i stručne spreme);
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda, preslik indeksa, svjedodžbe i sl.);
 • vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu;
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka objavljenu u privitku Natječaja na službenoj internetskoj stranici Općine Malinska-Dubašnica.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama   Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na službenoj web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

Na službenoj web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr i oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 

NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu – voditelj Odsjeka za pravne poslove i EU fondove

 

na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.


 

                                                                                                                   Pročelnik

                                                                                                                   Neven Matuč

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA