Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 402-01/22-01/1

URBROJ: 2170-26-03-01/2-22-3

Malinska, 7. siječnja 2022.


Temeljem odredbi Pravilnika o financiranju javnih potreba, KLASA: 400-01/15-01/3, URBROJ: 2170-26-02-22-2, od 7.1.2022. Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica, dana 7. siječnja 2022. godine, objavljuje


 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge


 

(1) Općina Malinska-Dubašnica poziva udruge da se prijave na financijsku podršku programima i projektima od interesa za opće dobro. Temeljem članka 1. stavka 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica sve odredbe ovog Javnog natječaja koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program i/ili projekt za sljedeća prioritetna područja:

I Prioritetno područje 1 – Potpora udrugama u poljoprivredi:

a) Poticanje i unapređenje uzgoja i zaštite autohtonih poljoprivrednih i životinjskih vrsta te prerada, proizvodnja i plasman finalnih autohtonih proizvoda

b) Promidžba lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša, te poštivanja prirodnih i društvenih pravila

II Prioritetno područje 2 – Socijalna skrb: Humanitarno-socijalni rad: 

a) Pružanje psihosocijalne i fizičke podrške i rad s oboljelim osobama, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima

b) Rad sa socijalno ugroženim osobama

c) Organizacija i provođenje humanitarno socijalnih aktivnosti

d) Rad na području suzbijanja širenja bolesti ovisnosti kod djece i mladih te na području prevencije i resocijalizacije, odnosno psihosocijalne rehabilitacije ovisnika

e) Zaštita i promocija ljudskih prava

III  Prioritetno područje 3 – Promicanje kulture:

a) Očuvanje nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjevi i svirka), narodne nošnje i običaja

b) Provođenje i organiziranje raznih programa glazbenog, scenskog, likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja

c) Znanstveno-istraživački rad i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa

d) Izdavačka djelatnost literarnog, glazbenog i scenskog izričaja

e) Organizacija i sudjelovanje na kulturno umjetničkim i zabavnim manifestacijama

IV Prioritetno područje 4 – Razvoj sporta i rekreacije:

a) Poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,

b) Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja, te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,

c) Vođenje i organizacija sportskih natjecanja

d) Postizanje vrhunskih sportskih uspjeha

e) Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana,

f) Tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,

g) Stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.

V Prioritetno područje 5 – Razvoj civilnog društva:

a) Promicanje ljudskih prava i vrijednosti, solidarnosti, tolerancije i uvažavanja, aktivnog sudjelovanja, društvene kohezije, socijalne održivosti, ekološke održivosti te miroljubivosti

b) Okupljanje članova sa svrhom unapređenja kvalitete života te kvalitetnog i organiziranog provođenja slobodnog vremena

c) Promicanje religijske kulture

d) Rad na očuvanju i zaštiti okoliša i životinja

(3) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 1.510.000,00 kuna:

I. Prioritetno područje 1: 60.000,00

II. Prioritetno područje 2: 50.000,00

III. Prioritetno područje 3: 250.000,00

IV. Prioritetno područje 4: 920.000,00

V. Prioritetno područje 5: 230.000,00

(4) Najmanji i najveći iznosi financijskih sredstava koji se mogu prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu po pojedinim prioritetnim područjima su:

                              Najmanji iznos Najveći iznos

Prioritetno područje 1: 1.000,00 35.000,00

Prioritetno područje 2: 1.000,00 25.000,00

Prioritetno područje 3: 1.000,00 130.000,00

Prioritetno područje 4: 1.000,00 300.000,00

Prioritetno područje 5: 1.000,00 90.000,00

(5) Rok za dostavu prijave na natječaj je ponedjeljak 7. veljače 2022. godine u 12:00 sati bez obzira na način dostave.

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program i dva projekta u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja. Udruga može prijaviti program samo ako ima članove s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica.

(7) Prijavu programa ili projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je programski usmjerena na rad u navedenim prioritetnim područjima, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora te koja ispunjava sve uvjete propisane Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica i Uputom za prijavitelje.

(8) Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

(9) Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa ili projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje, kao i postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja.

(10) Prijedlozi programa ili projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na web stranici Općine Malinska – Dubašnica.

(11) Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se popunjavaju putem računala te se, prethodno potpisani i pečatom ovjereni, šalju u elektroničkom obliku, putem e-maila ili iznimno na CD-u, DVD-u ili USB sticku, a po potrebi, mogu se dostaviti i u papirnatom obliku te također moraju biti vlastoručno potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjereni službenim pečatom organizacije.

(12) Prijava se e-mailom šalje na adresu: katica.cvelic@malinska.hr. Primitak prijave dostavljene putem e-maila Općinski službenik će obavezno potvrditi u roku jednog radnog dana te je prijavitelj, u slučaju kada ne primi potvrdu o primitku, dužan telefonski obavijestiti službenika o poslanoj prijavi, odnosno nedostavi potvrde o primitku, na broj 051/750 501 ili 051/750 500.

(13) Ukoliko se prijava dostavlja u papirnatom obliku, ista se šalje preporučeno poštom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja: Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom ”Ne otvarati”. Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Općina Malinska-Dubašnica

Lina Bolmarčića 22

51511 Malinska

(14) Razmatrat će se samo programi ili projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(15) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: katica.cvelic@malinska.hr.


Pročelnik

Neven Matuč


 PRILOZI

1. Godišnji plan raspisivanja natječaja

2. Odluka o načinu raspodjele sredstava iz općinskog Proračuna

3. Tekst natječaja

4. Uputa za prijavitelje

5. Obrazac opisa programa ili projekta

6. Obrazac proračuna programa ili projekta

7. Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza

8. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

9. Obrazac izjave o partnerstvu

10. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta

11. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekata

12. Obrazac ugovora o financiranju

13. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

14. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Malinska Dubašnica

15. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju javnih potreba

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA