Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu

Temeljem članaka 10. 11. i 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine”, broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) (u daljnjem tekstu: Uredba) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (“Službene novine”, broj 7/21) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, dana 29. studenog 2021. godine, donosi


Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu


Plan stupa na snagu 23. prosinca 2021. godine.

Prilozi:

Napomena:

Za lokacije 9.3,9.4, 14.2., 14.3  je učinjena omaška, te će biti objavljen Ispravak Plana za navedene lokacije (molimo zainteresirane da ne predaju zahtjeve dok ispravak ne stupi na snagu.


 

ISPRAVAK PLANA upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu, za lokacije 9.3, 9.4, 14.2, 14.3


Ispravak plana objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br 35/21, dana 30.12.2021., te stupa na snagu osmog dana od objave, tj. dana 7.01.2022.


I. Dopuna plana upravljanja pomorskim  na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu objavljena je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br 15/22 , dana 19.05.2022., te stupa na snagu dana 27.05.2022.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA