JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (‘Narodne novine’  broj 125/11, 64/15, 112/18) te odredbi Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (‘Službene novine’ PGŽ 41/06, 49/09 i 10/14) Općina Malinska-Dubašnica raspisuje


JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj


 1. Predmet zakupa je poslovni prostor u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica i to:
Površina poslovnog prostora Namjena Početni iznos mjesečne zakupnine u kn (bez PDV-a)
Poslovni dio Sanitarni dio UKUPNO 
ZGRADA LINA BOLMARČIĆA 33 (k.č. 69/2 k.o. Bogović)
56,15 m2 4,15 m2 60,30 m2 Uslužna (tiha) djelatnost – frizerski salon, salon za uljepšavanje, salon za njegu i održavanje tijela te Izložbeno prodajni prostor (galerija) 3.000,00 kn

   

2 . Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme i to na rok od 3 (tri) godine. 

Dana 22. prosinca 2021. godine ponuditelji mogu pogledati poslovni prostor u vremenu od 8,00 do 11,00 sati uz prethodnu najavu na e-mail biserka.depikolozvane@malinska.hr

Opremanje prostora za rad obveza je zakupnika. Eventualna ulaganja u adaptaciju i prilagodbu poslovnog prostora moguće su isključivo uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica na elaborat uređenja, bez prava na povrat uloženih sredstava. 

Obveza je zakupnika ishođenje potrebnih dozvola za rad u zakupljenom prostoru u skladu s pozitivnim zakonskim regulativama (npr. Minimalni tehnički uvjeti, suglasnost nadležnih tijela i sl.). Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara zakupniku za slučaj da isti ne uspije ishoditi dokumentaciju potrebnu za početak obavljanja djelatnosti u zakupljenom poslovnom prostoru.  

3. U natječaju mogu sudjelovati:

 •  pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe hrvatski državljani;
 • natjecatelji koji su registrirani za obavljanje djelatnosti za koju podnose ponudu;
 • natjecatelji koji nemaju nepodmirenih dospjelih obveza za poreze i doprinose, te obveza prema Općini Malinska-Dubašnica s bilo koje osnove.

Pravne ili fizičke osobe koje su zakupnici poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, a koji ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjavanju, ne mogu sudjelovati u natječaju.

4. Prednost pri zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, imaju članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, branitelji socijalno-radnim zadrugama za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo ili koje su korisnice poticaja Ministarstva, djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, s prethodno navedenim osobama koje su korisnici mirovine sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (‘Narodne novine’ broj 121/17, 98/19, 84/21).

5. Ponuda na natječaj se podnosi u zatvorenoj koverti s naznakom ‘NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARAJ’, na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Jedinstveni upravni odjel, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici na istoj adresi u uredovno radno vrijeme za stranke. 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29. prosinca 2021. godine, do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. 

Smatrati će se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka primljene na urudžbeni zapisnik pisarnice Općine Malinska-Dubašnica na adresi: Lina Bolmarčića 22, Malinska.

6. Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne godišnje najamnine s PDV-om za poslovni prostor na žiro račun broj HR2424020061825300006, s pozivom na broj: 68 7722-OIB.

 • Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
 • ime i prezime/naziv tvrtke, adresu, dokaz o državljanstvu za fizičke osobe, OIB, e-mail, telefon ponuditelja;
 • izvod iz sudskog ili obrtnog registra, u originalu ili preslici, ne stariji od 3 mjeseci od objave ovog natječaja;
 • potvrdu porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima; u originalu ili preslici, iz koje je vidljivo plaćanje svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa i drugih državnih davanja, ne stariju od 30 dana od objave ovog natječaja;
 • potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne starija od 30 dana do dana slanja objave (Ponikve usluga d.o.o. i  KD Dubašnica d.o.o.);
 • broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u iznosu jednakom ili većem od početnog iznosa bez PDV-a;
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (original);
 • original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke IV. ovog natječaja, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;
 • original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz točke IV. ovog natječaja, nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;
 • izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora ovjerenu od javnog bilježnika, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren zakup za ponuditelje koji se pozivaju na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora neovisno o osnovi iz članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

7. Najpovoljniji natjecatelj dužan je u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prigovora na odluku o odabiru najpovoljnije ponude sklopiti ugovor o zakupu. U protivnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najveći ponuđeni iznos zakupnine.

8. Uvjeti plaćanja zakupa: zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga u mjesecu.

9. Ponude će se javno otvarati u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska dana 29. prosinca 2021. godine, s početkom u 12:00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ovlašteni predstavnici natjecatelja ili njihovi punomoćnici, uz predočenje osobne identifikacije i ovjerene punomoći. Natjecatelj koji odustaje od natječaja, obvezan je povući svoju ponudu do početka otvaranja ponuda.

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene ponude protivno uvjetima natječaja, neće se uzimati u razmatranje.

Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a ponude kojih nisu prihvaćene, vratit će se jamčevina u roku od osam dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, dok se položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena, zadržava i uračunava u zakupninu.

Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija, kasnije nakon izbora, odustane od natječaja ili sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

10. O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni pismeno u roku od 8 dana nakon odabira najpovoljnije ponude.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku te ga je budući zakupnik dužan solemnizirati kod javnog bilježnika. 

Podnošenjem ponude ponuditelji izjavljuju da su izričito suglasni da Općina Malinska – Dubašnica može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja natječaja bez obveze obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja. 

 

KLASA: 372-03/21-01/4

URBROJ: 2142/05-03/1-21-17

Malinska, 17. prosinca 2021.


OPĆINA MALINSKA –DUBAŠNICA

Načelnik: Robert Anton Kraljić

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA