OGLAS za primanje 1 (jednog) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)

OGLAS za primanje 1 (jednog) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)

Malinska, 17. studenog 2021. godine


Sukladno članku 16. Pravilnika o radu i Odluci o objavi oglasa od 17. studenog 2021
godine, direktor Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. objavljuje


OGLAS
za primanje 1 (jednog) radnika u radni odnos
na određeno vrijeme (M/Ž)


Prima se 1 (jedan) radnik u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto čistač/čistačica radi obavljanja poslova čišćenja i održavanja poslovnih i sanitarnih prostora te drugih poslova po nalogu voditelja ili direktora.

Oglas je objavljen na oglasnoj plodi i web portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnim pločama i web portalu Komunalnog društva Dubašnica d.o.o.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uvjeti za obavljanje posla:
-niža ili srednja stručna sprema (NSS ili SSS)

Naknada troškova za prijevoz utvrđena je čl. 63. Pravilnika o radu Društva.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

-osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa
stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte);
-Životopis;
-presliku svjedodžbe/diplome ;
-presliku osobne iskaznice (s obje strane);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabranog kandidata predočit će se izvornik isprava.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se zakljudno s 1. prosinca 2021. godine preporukom putem pošte ili osobno na adresu Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., Stipkino 21, Malinska, s naznakom,,Za oglas za radno mjesto”.

Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih
u zakonu.

Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natjedaja, Povjerenstvo imenovano za odabir, provesti će usmeni razgovor u trajanju do 15 minuta, na koji će kandidati biti pozvani putem e-mail  ili telefonskim pozivom.

Nakon usmenog razgovora obradit će se prijave i predložiti će se direktoru Odluka o izboru kandidata.

Odluku o izboru kandidata dostavlja se svakom kandidatu u roku od 8 dana od donošenja iste.

Na izvršeni izbor kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru kandidata.

Prigovor se dostavlja direktoru koji odlučuje o prigovoru u roku od 8 dana od dana primitka istog.

Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. zadržava pravo poništavanja oglasa u svakom trenutku.


DIREKTOR

Toni Kraljić


 

Prilog:

Oglas(PDF)

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA