Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima  u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini

Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, temeljem članka 9. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine“ broj 28/19) i članka 33. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine“ broj 7/21) raspisuje


 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima

u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini


 

1. Općina Malinska-Dubašnica dodjeljuje pedeset stipendija učenicima i studentima u iznosu od 600,00 kn. Stipendija se isplaćuje mjesečno od 1. rujna 2021. do 30. lipnja 2022. godine (10 mjeseci).

UČENICI

2. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije temeljem školskog uspjeha ima redoviti učenik srednje škole koji ispunjava slijedeće uvjete:

a) da je državljanin Republike Hrvatske

b) da učenik ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine

c) da svi članovi zajedničkog kućanstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

d) da je postigao opći uspjeh u svim razredima osnovne škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,5 i opisnu ocjenu iz vladanja „dobro” ili „uzorno“, ako po prvi put upisuje prvi razred srednje škole

e) da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,0 i opisnu ocjenu iz vladanja „dobro” ili „uzorno“ ako po prvi put upisuje drugi ili viši razred srednje škole

f) da ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći u okviru istog stupnja obrazovanja od drugog isplatitelja

3. Prijavu na Natječaj pristupnik iz točke 2. podnosi na ispunjenom obrascu uz koji je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

• presliku domovnice ili osobne iskaznice (pristupnika i roditelja/skrbnika)

• uvjerenje o prebivalištu pristupnika (koje nije izdano prije 1.9.2021.)

• izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva

• uvjerenje o upisu u tekuću školsku 2021./2022. godinu i

• dokaz o uspjehu u dosadašnjem školovanju:

– preslike svjedodžbi ili prijepis ocjena svih razreda osnovne škole za ostvarivanje stipendije pri upisu u prvi razred srednje škole te

– preslika svjedodžbe ili prijepis ocjena prethodnog razreda za ostvarivanje stipendije u višim razredima srednje škole

STUDENTI

4. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije temeljem akademskog uspjeha ima redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) da je državljanin Republike Hrvatske

b) da student ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine

c) da svi članovi zajedničkog kućanstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

d) da je postigao opći uspjeh u svim razredima srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,5 ako po prvi put upisuje prvu godinu studija

e) da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5 uz uvjet neponavljanja godine ako po prvi puta upisuje drugu ili višu godinu studija

f) da nije stariji od 28 godina od dana objave javnog natječaja

g) da ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći u okviru istog stupnja obrazovanja od drugog isplatitelja

5. Prijavu na Natječaj pristupnik iz točke 4. podnosi na ispunjenom obrascu uz koji je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

• presliku domovnice ili osobne iskaznice (pristupnika i roditelja/skrbnika)

• uvjerenje o prebivalištu pristupnika (koje nije izdano prije 1.9.2021.)

• izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva

• uvjerenje o upisu u tekuću akademsku 2021./2022. godinu i

• dokaz o uspjehu u dosadašnjem školovanju:

– preslike svjedodžbi ili prijepis ocjena svih razreda srednje škole za ostvarivanje stipendije pri upisu u prvu godinu studija

– prijepis ocjena prethodne godine studija za ostvarivanje stipendije u višoj studijskoj godini te

VRHUNSKI I VRSNI SPORTAŠI

6. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije vrhunskim i vrsnim sportašima ima redoviti učenik /student koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) da je državljanin Republike Hrvatske

b) da učenik / student ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine

c) da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

d) da ima od strane Hrvatskog olimpijskog odbora temeljem Pravilnika o kategorizaciji sportaša utvrđenu jednu od slijedećih kategorija: vrhunski sportaš, odnosno Sportaš Hrvatske I., II. ili III. kategorije ili vrsni sportaš, odnosno Sportaš Hrvatske IV. i V. kategorije.

Učenici i studenti koji se natječu za dodjelu stipendije vrhunskim i vrsnim sportašima imaju pravo na dodjelu izravne stipendije.

7. Prijavu na Natječaj pristupnik iz točke 6. podnosi na ispunjenom obrascu uz koji je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

• presliku domovnice ili osobne iskaznice (pristupnika i roditelja/skrbnika)

• uvjerenje o prebivalištu pristupnika (koje nije izdano prije 1.9.2021.)

• izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva

• uvjerenje o upisu u tekuću školsku/akademsku 2021./2022. godinu

• potvrdu Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji sportaša

 

UČENICI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

8. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja ima učenik /student koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) da je državljanin Republike Hrvatske

b) da učenik / student ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine

c) da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

d) da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem

Deficitarnim zanimanjima smatraju se kuhar, konobar, slastičar, stručni te sveučilišni prvostupnik ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te magistar ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, sveučilišni prvostupnik logopedije te sveučilišni magistar logopedije i medicinska sestra / medicinski tehničar te stručni prvostupnik sestrinstva i magistar sestrinstva.

Učenici i studenti koji se natječu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja imaju pravo na dodjelu izravne stipendije.

9. Prijavu na Natječaj pristupnik iz točke 8. podnosi na ispunjenom obrascu uz koji je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

• presliku domovnice ili osobne iskaznice (pristupnika i roditelja/skrbnika)

• uvjerenje o prebivalištu pristupnika (koje nije izdano prije 1.9.2021.)

• izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva

• uvjerenje o upisu u tekuću školsku/akademsku 2021./2022. godinu

10. Obrazac za prijavu može se preuzeti s web portala www.malinska.hr. Rok za podnošenje prijave je 25. listopad 2021. godine (ponedjeljak) u 15h, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Zahtjevi s dokumentacijom predaju se u pisarnicu Općine ili se dostavljaju putem pošte, na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska.

Podnošenjem prijave na oglas, kandidati su izričito suglasni da Općina Malinska-Dubašnica kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, a sukladno odredbama 0pće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni pismenim putem na e-mail u roku 30 dana od zaključenja natječaja.

KLASA: 604-01/21-01/1

URBROJ: 2142/05-03/1-21-1

Malinska, 1. listopada 2021.


Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić

PRILOZI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA