Natječaj za zamjenu/prodaju nekretnine Sabljići

Natječaj za zamjenu/prodaju nekretnine Sabljići

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13, 137/15 – Ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 7/21), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica KLASA: 944-01/08-01/41, Ur.broj: 2142/05-03/1-21-24 od 07. srpnja 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


NATJEČAJ

za zamjenu/prodaju nekretnina


 

I. PREDMET ZAMJENE/PRODAJE

 

U svrhu formiranja građevinske parcele i proširenja javne prometnice u naselju Sabljići, u zamjenu/na prodaju se nude slijedeće nekretnine u vanknjižnom vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:

– cijela grč. 191 k.o. Sv. Anton, upisana u z.k.ul. 963 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, stvarne ukupne površine od 100 m2 i

– cijela grč. 192 k.o. Sv. Anton, upisana u z.k.ul. 803 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, stvarne ukupne površine od 167 m2

po početnoj cijeni od ukupno 139.830,00 kn (slovima: stotridesetdevettisućaosamstotridesetkuna).

3. Prema prostorno-planskoj dokumentaciji predmetne nekretnine nalaze se unutar granica građevinskog područja.

 

II. UVJETI ZAMJENE/PRODAJE

 

Podnošenjem ponude ponuditelji izjavljuju da su izričito suglasni da Općina Malinska – Dubašnica može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prodaja i zamjena se vrše po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretninama koje su predmet ovog natječaja. Općina Malinska – Dubašnica također ne odgovara za bilo kakva eventualna odstupanja u površini nekretnine od službene površine koja se vodi u katastarskom operatu.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Nekretnine se mogu nuditi isključivo zajednički a ne pojedinačno.

Utvrđuje se obveza najpovoljnijeg ponuditelja da po zaključenju ugovora o zamjeni/prodaji uredi zemljišno-knjižno stanje.

Svojim potpisom ponude u natječaju ponuditelj/kupac potvrđuje da je upoznat sa vlasničkim stanjem te stanjem u naravi, te također svojim potpisom potvrđuje da se odriče postavljati bilo kakve prigovore prodavatelju na materijalne i pravne nedostatke nekretnine.

Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.

U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa danom isplate kupoprodajne cijene ukoliko je predmet ugovora kupnja nekretnine a danom ovjere potpisa na ugovoru o zamjeni nekretnina ukoliko je predmet ugovora zamjena nekretnina.

Troškove vezane za ovjeru Ugovora snosi Općina Malinska – Dubašnica, a porez na promet nekretnina, snose svaka ugovorna strana za nekretnine koje stječe.

 

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

 

Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.

Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.

 

IV. SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB
 • oznaku nekretnine za koju se daje ponuda
 • ukoliko je predmet ponude kupnja nekretnine, iznos ponuđene cijene izražen u kunama, točno ispisan brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima)
 • ukoliko je predmet ponude zamjena, oznaku nekretnine i dokaz o vlasništvu
 • nekretnine koja se nudi u zamjenu, te procijenjenu vrijednost nekretnine koja se nudi u zamjenu (ponuditelji su dužni dostaviti procjenu ovlaštenog sudskog vještaka potvrđenu od strane Procjeniteljskog povjerenstva PGŽ-a), izraženu u kunama, točno ispisanu brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima)
 • dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene nekretnine, na račun Općine Malinska – Dubašnica broj: HR2424020061825300006, s pozivom na broj 68 7757-OIB
 • rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)
 • dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
 • dokaz da postoji pravni interes za formiranje građevinske parcele sa nekretninama
 • ponuđenim u natječaju (vlasnički list, ugovor u kupoprodaji i sl., kopija katastarskog plana)
 • broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, ili je predmet ugovora isključivo zamjena, jamčevina se vraća u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

 

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se u zamjenu nudi nekretnina potrebna Općini Malinska – Dubašnica za proširenje prometnice u naselju Sabljići, uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninama ponuđenim u natječaju može formirati građevinsku parcelu.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti bilo kojem od ponuditelja.

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Krajnji rok za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostave, je 06. rujna 2021. godine, u 12:00 sati.

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska

«NE OTVARATI – NATJEČAJ– SABLJIĆI»


Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Načelnika o odabiru.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na e-mail: renato.zic@malinska.hr.

 

VII. UGOVOR I KUPORPODAJNA CIJENA

 

Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 30 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a rok za plaćanje kupoprodajne cijene 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

 

KLASA: 944-01/08-01/41

URBROJ: 2142/05-04-03/2-21-26

Malinska, 19. kolovoza 2021.


             Pročelnik:

                    Neven Matuč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA