Odluka o isplati novčane naknade za podmirenje troškova nabavke udžbenika i školskog pribora

Odluka o isplati novčane naknade za podmirenje troškova nabavke udžbenika i školskog pribora

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKI NAČELNIK

Načelnik Općine Malinska-Dubašnica, temeljem članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (“Službene novine” broj 7/21) i članka 31. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine“ broj 42/14, 22/16, 39/17, 23/20 i 37/20), donosi


ODLUKU


1. Odobrava se isplata novčane naknade za podmirenje troškova nabavke udžbenika i školskog pribora u ukupnom iznosu od 500,00 kn svim polaznicima Osnovne škole Malinska-Dubašnica i učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica.

2. Ukoliko polaznici Osnovne škole Malinska-Dubašnica nemaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica, ostvaruju navedeno pravo u 50% iznosu, pod uvjetom da isto pravo nisu ostvarili u matičnoj jedinici lokalne samouprave.

3. Pravo na naknadu nemaju učenici koji ponavljaju razred ili ostvaruju predmetno pravo po drugoj osnovi.

4. Pravo na novčanu naknadu iz točke 1. ove Odluke ostvaruje se na temelju podnesenog zahtjeva od strane roditelja ili staratelja djeteta, polaznika osnovne ili srednje škole.

5. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica ili na web stranici Općine: www.malinska.hr, a istom se prilažu slijedeći dokumenti:

– preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (roditelja / zakonskog zastupnika učenika)
– preslika kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva
– preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu (ne starija od mjesec dana) učenika
– potvrda da naknada nije ostvarena u matičnoj jedinici lokalne samouprave – za učenike Osnovne škole Malinska-Dubašnica koji nemaju prijavljeno prebivalište u općini Malinska-Dubašnica
– potvrda o upisu u srednju školu – za učenike srednje škole koji se školuju van otoka Krka

6. Zahtjev s priloženom dokumentacijom dostavlja se e-mailom na adresu: katica.cvelic@malinska.hr, osobno u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica ili preporučeno poštom na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22 (P.P 14), 51511 Malinska.

7. Rok za podnošenje zahtjeva je 29. listopad 2021. godine.

8. Zahtjevi za odobravanje naknade bez priložene propisane dokumentacije, kao i zahtjevi koji budu podneseni izvan roka, odbaciti će se kao nepotpuni, odnosno neće biti razmatrani.

9. Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo provjere dostavljenih podataka te provjere i utvrđivanja činjeničnog stanja iz točke 5. ove Odluke.

10. Sredstva iz točke 1. ove Odluke osigurana su na pozicijama R0069 i R0070 Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu.

11. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općine Malinska-Dubašnica.

KLASA: 551-06/21-08/1
URBROJ: 2142/05-03/1-21-1
Malinska, 23. srpnja 2021. godine


 

OPĆINSKI NAČELNIK
Robert Anton Kraljić, v.r.


 

 

 

 

Prilog:
1. Obrazac zahtjeva za isplatu naknade za nabavku udžbenika i školskog pribora učenicima Osnovne škole Malinska-Dubašnica za školsku godinu 2021./2022.

2. Obrazac zahtjeva za isplatu naknade za nabavku udžbenika i školskog pribora učenicima srednje škole za školsku godinu 2021./2022.

3.ODLUKA

Dostaviti:
1. Odsjek za proračun, financije i EU fondove, ovdje
2. Pismohrana, ovdje

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA