JAVNI POZIV za korištenje  ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE  u svrhu zadovoljenja javnih potreba

JAVNI POZIV za korištenje  ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE  u svrhu zadovoljenja javnih potreba

Temeljem članka 12. Pravilnika o korištenju prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica u svrhu zadovoljenja javnih potreba (”Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 16/21) i Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: 372-03/21-02/1, URBROJ: 2142/05-03/1-21-1 od 23. srpnja 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica raspisuje


JAVNI POZIV

za korištenje 

ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE 

u svrhu zadovoljenja javnih potreba


 • PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je korištenje školske sportske dvorane (dalje u tekstu: dvorane) u svrhu provođenja sportskih i rekreacijskih aktivnosti. Ukupna površina borilišta iznosi 1300 m², a moguće je koristiti cijelo borilište ili polovicu borilišta školske sportske dvorane.

 

 •  VRIJEME NA KOJE SE DVORANA DAJE NA KORIŠTENJE

Korištenje dvorane nudi se na određeno vrijeme u razdoblju od 1. rujna 2021. godine do 30. lipnja 2022. godine.

Korištenje dvorane moguće je svakim radnim danom u sljedećim terminima: 

    14h30 – 16h

    16h – 17h30

    17h30 – 19h

    19h – 20h30 

    20h30 – 22h

 

 • ODABIR KORISNIKA

Dvorana se daje na korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: korisnik) na temelju podnesenog zahtjeva.

kriteriji za ostvarivanje prednosti pri dodjeli termina

Kod određivanja termina prednost imaju klubovi, udruge, društva i organizacije koje okupljaju djecu i mlade, nemaju vlastite prostorije, registrirani su na području Općine te koji planiraju koristiti dvoranu tijekom cijelog razdoblja definiranog javnim pozivom, a vrednovat će se i uredno dosadašnje korištenje dvorane, ukoliko ga je bilo.

Korištenje poslovnog prostora neće se odobriti korisniku koji ima nepodmirene obveze prema Općini po bilo kojoj osnovi, ne ispunjava ili nije ispunio ranije obveze iz ugovora o korištenju poslovnog prostora.

 

 • OSTALI UVJETI POD KOJIMA SE DVORANA DAJE NA KORIŠTENJE

Dvorana se daje na korištenje uz naknadu. Naknada iznosi:

Prostor Vrijeme korištenja Iznos (kn)
cijelo borilište sat 200,00 / sat
polovica borilišta sat 100,00 / sat

Iznos naknade uvećava se za PDV.

U slučaju kada korisnik dvorane ugovoreni termin otkaže na vrijeme, najkasnije dva dana prije korištenja, naknada se neće naplatiti.

Korisnik je u obvezi koristiti dvoranu isključivo u odobrene svrhe te istu ne smije davati u podkorištenje bez prethodne pisane suglasnosti Općine.

Raspolaganje dvoranom mora biti odgovorno te, ukoliko dođe do oštećenja, ili ako se utvrdi odgovornost korisnika za oštećenje zgrade ili okoliša, isti je dužan podmiriti nastale troškove. Korisnici dvorane dužni su prostor održavati urednim i čistim. 

U dvoranu, u pravilu, nije dopušteno unošenje namještaja, opreme i predmeta. Iznimno, Općinski načelnik može korisniku odobriti privremeno unošenje opreme i predmeta koji služe za provođenje aktivnosti vezanih uz namjenu korištenja dvorane.

Korisnici ne mogu raspolagati dodijeljenim prostorom prije ugovorenog termina i dužni su napustiti prostor neposredno po isteku istog.

Korisnici su dužni upoznati se s kućnim redom dvorane koji se objavljuje na vidljivom mjestu u dvorani. 

Općina Malinska-Dubašnica ima prednost u korištenju dvorane pred ugovorenim korisnicima i to u slučajevima održavanja manifestacija, predstava, priredbi i sličnih aktivnosti, o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni. 

Općinski načelnik može posebnom odlukom raskinuti ugovor o korištenju dvorane, ako se:

 • prostor koristi protivno odredbama ugovora,
 • načinom korištenja oštećuje prostor,
 • naknada za korištenje ili podmirenje/nadoknada režijskih troškova ne plaća uredno,
 • ako je prostor potreban vlasniku.

 

 • NAČIN, ROK I MJESTO DOSTAVE ZAHTJEVA 

Zahtjev se predaje na propisanom obrascu u sklopu kojeg je izjava o ispunjavanju obveza prema Općini Malinska-Dubašnica po bilo kojoj osnovi, podaci o dosadašnjem korištenju i podaci o terminima koji se traže.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na Internet stranici Općine Malinska-Dubašnica u sklopu Javnog poziva te se popunjava na računalu.

Zahtjev u papirnatom obliku sadržava obrazac vlastoručno potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje i, ukoliko se radi o pravnoj osobi, ovjeren službenim pečatom.

Pisani zahtjevi podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARAJ – JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE U SVRHU ZADOVOLJENJA JAVNIH POTREBA“, preporučeno poštom ili u pisarnici Općine Malinska – Dubašnica, na adresu:


       

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

LINA BOLMARČIĆA 22

51511 MALINSKA


Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu: katica.cvelic@malinska.hr, najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva, te osobno, u Upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica, radnim danom od 7-15 h i na kontakt broj: 051/750 500 i 051/750 501.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih korisnika, Općina Malinska-Dubašnica ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti korisnika. 

Rok za podnošenje pisanih zahtjeva je 27. kolovoza 2021. godine u 12h, bez obzira na način dostave.

 

 • MJESTO I VRIJEME JAVNOG OTVARANJA PREDANIH ZAHTJEVA TE NAČIN PROVOĐENJA POSTUPKA DODJELE

Javno otvaranje predanih zahtjeva održati će se istog dana, 27. kolovoza 2021. godine u 12:30h u vanjskoj Općinskoj sali. 

Postupku otvaranja zahtjeva mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe potencijalnih korisnika uz predočenje pisanog dokaza ovlasti i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlaštene ili opunomoćene osobe potencijalnih korisnika.

Potencijalni korisnici, čiji su zahtjevi podneseni izvan roka javnog poziva ili se utvrde kao nepotpuni, neće se razmatrati u daljnjem postupku.

Postupak otvaranja dostavljenih zahtjeva vodi Povjerenstvo, o istom sastavlja zapisnik, temeljem kojeg donosi prijedlog odluke o korištenju dvorane, te istu dostavlja Općinskom načelniku na donošenje.

Općinski načelnik ima pravo ne prihvatiti niti jedan zahtjev.

Odluka o korištenju dvorane dostavlja se svim prijavljenim potencijalnim korisnicima u roku od osam (8) dana od dana donošenja.

Korisnici koji su nezadovoljni predmetnom odlukom imaju pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti na provedeni postupak te na dodijeljeni termin. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o nedodjeli dvorane na korištenje. 

Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o dodijeljenim terminima, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi načelnik Općine.

Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.

Nakon prikupljanja i analize zahtjeva, odluka o dodjeli dvorane na korištenje bit će objavljena na web stranici Općine.

Ukoliko se nakon donošenja odluke utvrde neiskorišteni slobodni termini, za iste će biti moguće naknadna predaja zahtjeva te će se ovisno o iskazu interesa raspisati novi javni poziv.

 

 

KLASA: 372-03/21-02/1

URBROJ: 2142/05-04-01/2-21-2

Malinska, 23.7.2021.

 


OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

V.d. pročelnika JUO: Ivana Dubrović


 

Prilozi:

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA