Natječaj za prodaju nekretnine – Vila Zora

Natječaj za prodaju nekretnine – Vila Zora

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13, 137/15 – Ispravak, 123/17 i 98/19), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 943-02/20-02/1, Ur.broj: 2142/05-03/1-21-41 od 07. srpnja 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


NATJEČAJ
za prodaju nekretnine


 

I.PREDMET PRODAJE

 

1. Na prodaju se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:
– stan na adresi Obala 16, u naselju Malinska (objekt Vila Zora), u prizemlju
stambeno-poslovne zgrade na grč. 223 k.o. Bogović, upisane z.k.ul. 2928 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, koji se sastoji od:

u zemljišnim knjigama upisan kao:

„1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1)
Osim stana u prizemlju koji je izuzet iz nacionalizacije i to baš sobe br.1 s istočne strane ulaza, kuhinje sa ostavom, sobe br.III, te prostora za kupaone i gdje je ranije bila cisterna, te stepenica koje vode u podzemnu prostoriju kao i podrum uz pravo korištenja ulaza sa istočne strane hodnika i produžetka, te nužnika zgrade, vlasništvo Juranić Ivana od Tome, s prijašnjeg korisnika Općine Krk OPĆINA MALINSKA“

2. Početna cijena nekretnine iz prethodnog stavka utvrđena je prema Elaboratu procjene vrijednosti br. 011A/2020 od 17. rujna 2020. godine, izrađenom od dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, Japlenički put 37, potvrđenim od strane Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina PGŽ-a, u visini od 1.090.000,00 kn (slovima: milijonidevedesettisućakuna).

 

II. UVJETI PRODAJE


Podnošenjem ponude ponuditelji izjavljuju da su izričito suglasni da Općina Malinska – Dubašnica može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prema upisu u zemljišnim knjigama stanu iz točke 1. ovog Natječaja pripada podrumska prostorija („8. Spremište u podrumu, neto korisne površine 5 m2“), a do koje nije omogućen pristup, te se navedeni prostor ne nalazi u posjedu Općine Malinska – Dubašnica, te stoga Općina Malinska – Dubašnica neće uvoditi kupca u posjed navedenog dijela nekretnine.

S obzirom da postoji razlika između upisa stana u zemljišnim knjigama i stanja u naravi utvrđuje se da se prodaja vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretnini koja je predmet natječaja. Također, svojim potpisom ponude u natječaju ponuditelj/kupac potvrđuje da je upoznat sa vlasničkim stanjem te stanjem u naravi, te također svojim potpisom potvrđuje da se odriče postavljati bilo kakve prigovore prodavatelju na materijalne i pravne nedostatke nekretnine.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i sl. koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisani u zemljišnu knjigu, dužan je izvršiti o svom trošku ponuditelj/kupac.
Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.
U posjed nekretnine navedene pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa danom isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.
Troškove vezane za ovjeru Ugovora o prodaji, te porez na promet nekretnina snosi kupac.

 

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

 

Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.
Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.

 

IV. SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB
– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda
– dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene nekretnine, na račun Općine Malinska – Dubašnica broj: HR2424020061825300006, s pozivom na broj 68 7757-OIB
– iznos ponuđene cijene izražen u kunama, točno ispisan brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima)
– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)
– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
– broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

 

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj ponuditelj ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu.
Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

 

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

 

Krajnji rok za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostave, je 18. kolovoza 2021. godine, u 12:00 sati.

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.
Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ– VILA ZORA»


Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.
Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.
Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica o odabiru.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na e-mail: nacelnik@malinska.hr ili telefon 051/750-504.

 

VII. UGOVOR I KUPORPODAJNA CIJENA

 

Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 30 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a rok za plaćanje kupoprodajne cijene 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Klasa: 943-02/20-02/1
Ur.broj: 2142/05-04-03/2-21-46
Malinska, 14. srpnja 2021.


V.d. Pročelnika:
Ivana Dubrović

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA