Odluka o  poništenju natječaja za prijam u službu  višeg stručnog suradnika za pravne poslove

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-02/21-01/2

URBROJ: 2142/05-04/1-21-8


Malinska, 13. srpnja 2021. godine


 

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku: ZSN), v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica donosi


 

O D L U K U

o poništenju natječaja za prijam u službu

višeg stručnog suradnika za pravne poslove


 

I. Poništava se Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica na neodređeno vrijeme (KLASA: 112-02/21-01/2, URBROJ: 2142/05-04/1-21-5) koji je objavljen dana 02. lipnja 2021. godine, u ˮNarodnim novinamaˮ broj 62/21, te na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Malinska-Dubašnica .

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova Odluka će se objaviti u ˮNarodnim novinamaˮ, na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Malinska-Dubašnica.


V.d. pročelnika:

Ivana Dubrović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA