Najava II. sjednice Općinskog Vijeća

Najava II. sjednice Općinskog Vijeća

KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2142/05-01-21-

Malinska, 30. lipnja 2021.

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Na temelju članka 77. i 77.a stavak 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam


2. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
za srijedu, 7. srpnja 2021. godine s početkom u 19:00 sati
u prostorijama Doma udruga u Bogovićima, Novo Naselje 7


sa sljedećim dnevnim redom:


– utvrđivanje kvoruma

1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Vijeća

2. RADNA TIJELA
2.1. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za statutarno pravna pitanja
2.2. Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća
2.3. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za hortikulturu i poljoprivredu
2.4. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
2.5. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

3. Odluka o izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica

4. PROMET
4.1. Izmjena i dopuna Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
4.2. Zaključak o davanju suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

5. Procjena rizika od velikih nesreća Općine Malinska-Dubašnica

6. JAVNE POVRŠINE
6.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluka o davanju u zakup javne površine
6.2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima
6.3. I. izmjena i dopuna Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata

7. Pravilnik o korištenju prostora u vlasništvu Općine Malinska–Dubašnica

8. IMOVINSKI PREDMETI
8.1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u naselju Barušići
8.2. Odluka o ukidanju statusa „javnog dobra u općoj uporabi“ te o prodaji k.č. 8351/2 k.o. Malinska – Dubašnica
8.3. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu/prodaju zemljišta u naselju Sabljići
8.4. Odluka o ponovnom o raspisivanju natječaja za prodaju stana u objektu „Vila Zora“
8.5. Odluka o o priznanju prava vlasništva u ispravnom postupku

9. Razno (vijećnička pitanja, informacije)


Predsjednik:
Ivica Perišić, v.r.

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA