Natječaj za prodaju – zamjenu nekretnine – Sveti Apolinar

Natječaj za prodaju – zamjenu nekretnine – Sveti Apolinar

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13, 137/15 – Ispravak, 123/17 i 98/19), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-01/20-03/4, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-21-14 od 29. lipnja 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


NATJEČAJ

za prodaju/zamjenu nekretnina


 

I. PREDMET PRODAJE/ZAMJENE                

 


  1. U svrhu formiranja okućnice, na prodaju se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:

– cijela k.č. 3131/2 k.o. Malinska – Dubašnica, upisana u z.k.ul. 2735 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, pašnjak, površine 108 m2, po početnoj cijeni zemljišta utvrđenoj prema Elaboratu procjene vrijednosti građevinskog zemljišta br. P-4-2021 od 08. veljače 2021. godine izrađenom od tvrtke DESIDIA d.o.o. iz Zagreba, Rapska 46/B, u iznosu od ukupno 125.000,00 kn (slovima: stodvadesetipettisućakuna).

  1. U svrhu formiranja građevinske parcele i prometnice, u zamjenu/prodaju se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:

– cijela k.č. 3131/3 k.o. Malinska – Dubašnica, upisana u z.k.ul. 2735 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, pašnjak, površine 132 m2, po početnoj cijeni zemljišta utvrđenoj prema Elaboratu procjene vrijednosti građevinskog zemljišta br. P-4-2021 od 08. veljače 2021. godine izrađenom od tvrtke DESIDIA d.o.o. iz Zagreba, Rapska 46/B, u iznosu od ukupno 152.000,00 kn (slovima: stopedesetidvijetisućekuna).

  1. Prema prostorno-planskoj dokumentaciji predmetne nekretnine nalaze se unutar granica građevinskog područja.
  2. Nekretnine se mogu nuditi pojedinačno.

 

II. UVJETI PRODAJE/ZAMJENE


 

Podnošenjem ponude ponuditelji izjavljuju da su izričito suglasni da Općina Malinska – Dubašnica može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prodaja i zamjena se vrše po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretninama koje su predmet ovog natječaja. Općina Malinska – Dubašnica također ne odgovara za bilo kakva eventualna odstupanja u površini nekretnine od službene površine koja se vodi u katastarskom operatu.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Na k.č. 3131/2 k.o. Malinska – Dubašnica i na k.č. 3131/3 k.o. Malinska – Dubašnica upisana je služnost:

„1.1      Temeljem zapisnika broj Z-6000/2015/2735 prenosi se slijedeći upis: Zaprimljeno 30.09.2015. broj Z-5139/15

Na temelju Ugovora o osnivanju prava služnosti od 25.09.2015 ovjerenog po j.b. Miljenka Katunar Zrinski br Ov – 9749/15, br Klasa: 944-17/15-01/2, urbr 2142/05-03/1-15-1 uknjižuje se pravo služnosti gradnje, postavljanja i održavanja kanalizacijskog kolektora sa CS 8, CS 12, CS 13 dogradnja sanitarne kanalizacije po dužini i 3 metra u širini na nek u A na ime:                                 

PONIKVE VODA D.O.O., OIB: 64125437677, KRK, VRŠANSKA 14“

 

Brisanje upisanih služnosti na nekretninama koje su predmet ovog Natječaja obveza je kupca/najpovoljnijeg ponuditelja.

Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.

U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa danom isplate kupoprodajne cijene ukoliko je predmet ugovora kupnja nekretnine a danom ovjere potpisa na ugovoru o zamjeni nekretnina ukoliko je predmet ugovora zamjena nekretnina.

Troškove vezane za ovjeru Ugovora snosi Općina Malinska – Dubašnica, a porez na promet nekretnina, snose svaka ugovorna strana za nekretnine koje stječe.


 

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

 


 

Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.

Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.


 

IV. SADRŽAJ PONUDE

 


Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB

– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda

– ukoliko je predmet ponude kupnja nekretnine, iznos ponuđene cijene izražen u kunama, točno ispisan brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se  smatrati iznos ispisan slovima)

– ukoliko je predmet ponude zamjena, oznaku nekretnine i dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nudi u zamjenu, te procijenjenu vrijednost nekretnine koja se  nudi u zamjenu (ponuditelji su dužni dostaviti procjenu ovlaštenog sudskog

vještaka potvrđenu od strane Procjeniteljskog povjerenstva PGŽ-a), izraženu u kunama, točno ispisanu brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se  smatrati iznos ispisan slovima)

– dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od u iznosu od 10% od utvrđene

početne cijene nekretnine, na račun Općine Malinska – Dubašnica broj:   HR2424020061825300006, s pozivom na broj 68 7757-OIB

– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)

– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili  putovnice)

– ukoliko se ponuda odnosi na k.č. 3131/2 k.o. Malinska – Dubašnica, dokaz da  postoji pravni interes za formiranja okućnice (vlasnički list, ugovor u kupoprodaji i  sl., kopija katastarskog plana)

– ukoliko se ponuda odnosi na k.č. 3131/3 k.o. Malinska – Dubašnica, dokaz da  postoji pravni interes za formiranje građevinske parcele (vlasnički list, ugovor u   kupoprodaji i sl., kopija katastarskog plana)

– broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine

 

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, ili je predmet ugovora isključivo zamjena, jamčevina se vraća u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

 


 

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 


Za k.č. 3131/2 k.o. Malinska – Dubašnica , najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj ponuditelj ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu, uz uvjet da dokaže mogućnost formiranja okućnice.

Za k.č. 3131/3 k.o. Malinska – Dubašnica , najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se u zamjenu nudi nekretnina potrebna Općini Malinska – Dubašnica za formiranje prometnice, uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa navedenom nekretninom ponuđenom u natječaju može formirati građevinsku parcelu.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti bilo kojem od ponuditelja.

 


 

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

 


Krajnji rok za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostave, je 19. srpnja 2021. godine, u 12:00 sati.

 

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska

«NE OTVARATI – NATJEČAJ– SV. APOLINARA»


Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Načelnika o odabiru.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na e-mail: renato.zic@malinska.hr.

 

VII. UGOVOR I KUPORPODAJNA CIJENA

 

Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 30 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a rok za plaćanje kupoprodajne cijene 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

 

Klasa: 944-01/20-03/4

Ur.broj: 2142/05-04-03/2-21-15

Malinska, 29. lipnja 2021.


 

V.d. Pročelnika:

Ivana Dubrović

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA