Odluka  o poništenju natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice  Jedinstvenog upravnog odjela

Odluka o poništenju natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKI NAČELNIK


 

KLASA: 112-02/21-01/1

URBROJ: 2142/05-03/1-21-8


Malinska, 10. svibnja 2021. godine


Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku: ZSN), općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica donosi


 

O D L U K U

o poništenju natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice

Jedinstvenog upravnog odjelaI. Poništava se Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela na neodređeno vrijeme (KLASA: 112-02/21-01/1, URBROJ: 2142/05-03/1-21-1) koji je objavljen dana 03. ožujka 2021. godine, u ˮNarodnim novinamaˮ broj 22/21, te na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Malinska-Dubašnica .

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova Odluka će se objaviti u ˮNarodnim novinamaˮ, na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Malinska-Dubašnica.


Općinski načelnik :

     Robert Anton Kraljić


Prilog:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA