Ispravak Odluke o odabiru ponuđača za zakup javnih površina

Ispravak Odluke o odabiru ponuđača za zakup javnih površina

Temeljem odredbe stavka 1. članka 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/17, 5/19, 16/20) i članka 39. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 5/19, 16/20) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donosi


ISPRAVAK ODLUKE

o odabiru ponuđača za zakup javnih površina


 

  1. Ispravlja se točka I. Odluke o odabiru ponuđača za zakup javnih površina KLASA: 363-01/21-01/1 URBROJ: 2142/05-03/1-21-11 od 21. travnja 2021. godine, na način da se u tablici pod točku XIV. podtočke 14.1 i 14.2 mijenjaju i glase:

 

XIV. ROVA  – U ZALEĐU LUČICE
14.1 Zabavni sadržaj (gumeni grad)
  1)       U.O. KLARA, vl. Laura Periša, Na zdenac 10, Kornić
14.2 Ugostiteljska djelatnost/beach bar
  1)       Kuna 77 d.o.o., Milovčići 1a, Malinska

 

  1. Ispravak Odluke iz točke 1. proizvodi pravni učinak od istoga dana od kojeg proizvodi pravni učinak odluka koja se ispravlja.

 

Obrazloženje

U Odluci o odabiru ponuđača za zakup javne površine objavljenom na web stranicama Općine Malinska-Dubašnica dana 21. travnja 2021. godine pogrešno su upisane adrese sjedišta najpovoljnijih ponuđača za lokacije 14.1 i 14.2. Ovim ispravkom se ispravlja administrativna pogreška u predmetnoj Odluci.

 

 

KLASA:  363-01/21-01/1

URBROJ: 2142/05-03/1-21-13

Malinska, 23. travnja 2021.


OPĆINSKI NAČELNIK:

Robert Anton Kraljić, v.r

 


Ispravak Odluke (PDF)

Odluka na koju se ispravak odnosi:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA