Odluka o odabiru ponuđača za zakup javnih površina

Odluka o odabiru ponuđača za zakup javnih površina

Temeljem odredbe stavka 1. članka 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/17, 5/19, 16/20) i članka 39. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 5/19, 16/20) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donosi


ODLUKU

o odabiru ponuđača za zakup javnih površina


I.

U natječaju za dodjelu javnih površina (objavljenom u Novom listu 8. travnja 2021. godine) odabiru se najpovoljniji ponuđači kako slijedi, te istima dodjeljuje javnu površinu na korištenje:

 

POSTAVA PRIVREMENIH NAPRAVA

I. KOD KRIŽANJA D 102 (ŠEPIĆ)
1.1 Prodaja voća i povrća
  1)       T.U.O. Giovanni, Sv. Ivan 19, Malinska
II. JAZ
2.1 Izrada i prodaja slika
  1)       CRO-ART FILAN, vl. Filan Sulejman, Gušć 4a, Rijeka
2.2 Izrada i prodaja razglednica
  1)       T.O. RAZGLEDNICA, vl. Ivana Šepović, Samoborska 10, Malinska
2.3 Prodaja autohtonih suvenira i suvenira od prirodnih materijala
  1)       T.O. RAZGLEDNICA, vl. Ivana Šepović, Samoborska 10, Malinska
2.4 Izrada privremenih tetovaža
  1)       OBRT FRA-AMI, vl. Amina Krstanović, B.A. Krčelića 15, Zaprešić
2.5 Pult za promidžbu ugostiteljske ponude
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
III. KUPALIŠTE RUPA / KROKIŠĆE
3.1 Prodaja sladoleda
  1)       Obrt za trgovinu „Ane“, vl. Anita Šamanić, Sv. Vid – Miholjice 82, Malinska
3.3 Usluga masaže na plaži
  2)      nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
3.4 Prodaja autohtonih suvenira i suvenira od prirodnih materijala
  1)       Domaća radinost vl. Goran Kvočić, Branka Fučića 12, Malinska
  2)      nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
  3)      nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
3.5 Prodaja prirodnih proizvoda od meda, likera, rakija, maslinovog ulja
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
IV. MALINSKA – CENTAR KOD NOVOG PARKA
4.1 Reklamiranje i iznajmljivanje plovila
  1)       Obrt za usluge Škarpa, vl. Nikola Škarpa, Obala 24, Malinska
  2)      TIBURON d.o.o., Branka Župana 9, Malinska
  3)      Obrt za nautički i izletnički turizam TAJANA, vl. Anton Žužić, Lakmartinska 23, Krk
  4)      Obrt za usluge u turizmu ADRIATIC EXCURSIONS vl. Marijan Lukežić, Težačka 43, Dražice
  5)      nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
  6)      nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
V. PARKIRALIŠTE MARKAT
5.1 Iznajmljivanje bicikala, organizacija izleta i sl.
  1)       ADRIUS KRK d.o.o., Čižići 120, Dobrinj
5.2 Pult za promidžbu ugostiteljske ponude
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
  2)      nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
VI. LOKACIJA KOD PIZZERIE VOLTA
6.1 Proizvodnja i prodaja prirodnih sladoleda i sokova (frozen jogurt i sl.)
  1)       DOLCE IDEA d.o.o., Obala 33, Malinska
VII. LOKACIJA KOD RESTORANA PALMA
7.1 Pult za iznajmljivanje plovila (kod restorana Palma)
  1)       Obrt za usluge KARAMBA, vl. Margaret Barbiš Karabaić, Lina Bolmarčića 29, Malinska
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
7.2 Pokretna naprava za izradu portreta
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
VIII. MALINSKA – TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR
8.1 Pult za prodaju brodskih karata za brodove s privezištem u luci Malinska
  1)      Prijevoz osoba čamcem vl. Ivica Drinjak, Krčine 1, Njivice
  2)     nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
8.2 Pokretna naprava za prodaju kokica, šećerne vune i balona
  Obrt za usluge „Emanuel“ vl. Tanja Pribanić, Obala 34/1, Malinska
IX. KUPALIŠTE / PARK VRTAČA
9.1. Zabavni sadržaji (trampolin i sl.)
  1)      U.O. KLARA, vl. Laura Periša, Na zdenac 10, Kornić
9.2 Usluga masaže na plaži
  1)      ORIENTAL THAI j.d.o.o., I. Sandelića 14, Sesvete
9.3 Ugostiteljska djelatnost
  1)      Obrt zemljani radovi „DARE“ vl. Darko Latinović, Lina Bolmarčića 13, Malinska
9.4 Prodaja voća i povrća
  1)      nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
X. RIBARSKO SELO / RAJSKA CESTA
10.2 Usluge masaže na plaži
  1)       Obrt za usluge STUDIO RELAX, vl. Zlata Mataija, I.Ć. Belog 6, Rijeka
XI. MARŠIĆI
11.4 Ugostiteljska djelatnost
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
XII. KOD KRIŽA NA ULAZU U NASELJE MILOVČIĆI
12.1 Prodaja suvenira, vina, likera, rakija
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
12.2 Prodaja poljoprivrednih proizvoda, suvenira, maslinovog ulja, suhih smokava, sira i sl. osim alkoholnih pića
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
12.3 Prodaja voća i povrća, domaćih prerađevina i proizvoda
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
XIV. ROVA  – U ZALEĐU LUČICE
14.1 Zabavni sadržaj (gumeni grad)
  1)       U.O. KLARA, vl. Laura Periša, Braće Cetine 2, Rijeka
14.2 Ugostiteljska djelatnost/beach bar
  1)       Kuna 77 d.o.o., Na zdenac 10, Kornić
XV. ROVA / TRSTIKA – ISPRED BLUE WAVES RESORTA
15.2 Ambulantna prodaja (sladoled)
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
15.3 Usluga masaže na plaži
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
XVI. VANTAČIĆI – STUDENAC
16.1 Prodaja kruha i pekarskih proizvoda
  1)       Obrt pekarna „Barba Tony“ vl. Patrik Avgustini, Jadranska 16, Njivice
XXIV. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE BANKOMATA NA JAVNIM POVRŠINAMA
24.5 Porat – centar
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
24.6 Malinska – centar kod novog parka
  1)                   nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
  2)     nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
  3)     nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja

 

II.

Ugovor o zakupu javne površine zakupnik je dužan zaključiti najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora na Odluku odabiru ponuđača za zakup javnih površina. Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrati će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvati će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj u natječaju, a ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja, lokacija će se dodijeliti prvom zainteresiranom ponuditelju izravnom pogodbom, prema početnoj cijeni iz natječaja. Pravo izravne pogodbe nema ponuditelj koji je odustao od natječaja. Na lokacijama na kojima nije bilo pravovaljanih ponuda ili nije bilo zaprimljenih ponuda, lokacija se dodjeljuje izravnom pogodnom u skladu sa Odlukom o davanju u zakup javnih površina.

 

III.

Godišnja zakupnina za korištenje javne površine uplaćuje se u dvije rate na način da se 50% iznosa plaća prije zaključenja ugovora, a preostalih 50% iznosa zakupnine najkasnije do 15. srpnja 2020. godine. Za lokacije za koje su sklopljeni ugovori o zakupu za više godina, primjenjuje se gore navedena odredba o plaćanju godišnje zakupnine za svaku godinu zasebno na način da 50% iznosa zakupnine plaća do 15. svibnja a preostalih 50 % do 15. srpnja u godini korištenja. Zakupcu koji ne ispuni gore navedenu financijsku obvezu u navedenom roku, otkazati će se ugovor o zakupu javne površine, te će se javna površina dodijeliti drugom zakupcu sukladno Odluci o davanju u zakup javne površine i Odluci o porezu na korištenje javnih površina Općine Malinska-Dubašnica.

 

 

IV.

Protiv ove Odluke o odabiru sudionici natječaja imaju pravo podnošenja prigovora u roku od osam dana od dana objave Odluke na web stranicama Općine.

 

KLASA:  363-01/21-01/1

URBROJ: 2142/05-03/1-21-11

Malinska, 21. travnja 2021.


OPĆINSKI NAČELNIK:

Robert Anton Kraljić, v.r

PRILOG:

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA