Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Malinskoj

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Malinskoj

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (‘Narodne novine’  broj 125/11, 64/15, 112/18) te odredbi Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (‘Službene novine’ PGŽ 41/06, 49/09 i 10/14) Općina Malinska-Dubašnica raspisuje


JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnih prostora u Malinskoj


I. Predmet zakupa su poslovni prostori u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica i to:

 

Oznaka prostora

Površina poslovnog prostora

Namjena

Početni iznos mjesečne zakupnine u kn (bez PDV-a)

Poslovni dio

Sanitarni dio

UKUPNO

I.                    ZGRADA OBALA 16 (k.č. 223/G k.o. Bogović)

1.1.

15,21 / 15,21 m2 jednostavne ugostiteljske usluge

2.000,00 kn

II.                  TRGOVAČKI CENTAR MARKAT – I. KAT OZNAKA PROSTORA 2.17 (k.č. 195/5 k.o. Bogović)

2.17

21,28 2,39 23,67 m2 Uredski i/ili skladišni prostor

2.000,00 kn

 

II. Poslovni prostori se daje u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme i to prostor oznake 1.1. daje se na rok od 2 (dvije) godine a prostor oznake 2.17 na rok od 5 (pet) godina.

Dana 21. travnja 2021. godine ponuditelji mogu pogledati poslovne prostore u vremenu od 8,00 do 11,00 sati uz prethodnu najavu na e-mail biserka.depikolozvane@malinska.hr. Opremanje prostora za rad obveza je zakupnika. Eventualna ulaganja u adaptaciju i prilagodbu poslovnih prostora moguće su isključivo uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica na elaborat uređenja, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Obveza je zakupnika ishođenje potrebnih dozvola za rad u zakupljenom prostoru u skladu s pozitivnim zakonskim regulativama (npr. Minimalni tehnički uvjeti, suglasnost nadležnih tijela i sl.). Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara zakupniku za slučaj da isti ne uspije ishoditi dokumentaciju potrebnu za početak obavljanja djelatnosti u zakupljenom poslovnom prostoru.

U poslovnom prostoru oznake 1.1. na adresi Obala 16 pod namjenom jednostavne ugostiteljske usluge podrazumijeva se prodaja gotovih jela bez mogućnosti pripreme hrane u prostoru te prodaja toplih i hladnih napitaka. Zabranjeno je postavljanje nape s ispušnim sustavom za ventilaciju te bilo kakve instalacije s izlazom dimnih plinova prema ulici ili prema susjednim stanovima i dvorištu.

III. U natječaju mogu sudjelovati:

 • natjecatelji koji su registrirani za obavljanje djelatnosti za koju podnose ponudu;
 • natjecatelji koji nemaju nepodmirenih dospjelih obveza za poreze i doprinose, te obveza prema Općini Malinska-Dubašnica s bilo koje osnove.

Pravne ili fizičke osobe koje su zakupnici poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, a koji ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjavanju, ne mogu sudjelovati u natječaju.

IV. Prvenstveno pravo na zakup poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, imaju članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, s dragovoljcem iz Domovinskog rata te s ostalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta RH najmanje 12 mjeseci, ako nisu korisnici mirovine po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (‘Narodne novine’ broj 121/17, 98/19).

V. Ponuda na natječaj se podnosi u zatvorenoj koverti s naznakom ‘NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARAJ’, na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Jedinstveni upravni odjel, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici na istoj adresi, uz prethodnu najavu na broj 750-500 radi trenutnih epidemioloških mjera.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. travnja 2021. godine, do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Smatrati će se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka primljene na urudžbeni zapisnik pisarnice Općine Malinska-Dubašnica na adresi: Lina Bolmarčića 22, Malinska.

VI. Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne godišnje najamnine s PDV-om za poslovni prostor na žiro račun broj HR2424020061825300006, s pozivom na broj: 68 7722-OIB.

VII. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

 • ime i prezime/tvrtku, adresu, telefon ponuditelja;
 • izvod iz sudskog ili obrtnog registra, u originalu ili preslici, ne stariji od 3 mjeseci od objave ovog natječaja;
 • potvrdu porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima; u originalu ili preslici, iz koje je vidljivo plaćanje svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa i drugih državnih davanja, ne stariju od 30 dana od objave ovog natječaja;
 • potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne starija od 30 dana do dana slanja objave (Ponikve usluga d.o.o., KD Dubašnica d.o.o.);
 • broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u iznosu jednakom ili većem od početnog iznosa;
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (original);
 • original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke IV. ovog natječaja, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;
 • original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz točke IV. ovog natječaja, nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;
 • Najpovoljniji natjecatelj dužan je u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prigovora na odluku o odabiru najpovoljnije ponude sklopiti ugovor o zakupu. U protivnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.

VIII. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najveći ponuđeni iznos zakupnine.

IX. Uvjeti plaćanja zakupa: zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga u mjesecu.

Zakupcima poslovnih prostora koji zapošljavaju zaposlenike s otoka Krka umanjit će se zakupnina svake slijedeće godine za iznos od 0,5% ukupne godišnje najamnine za svaki puni mjesec zapošljavanja radnika s područja otoka Krka u prethodnoj godini.

Ukupan iznos umanjenja zakupnine po osnovi iz prethodnog stavka ne može biti veći od 10% godišnje.

Zakupnina se povećava u slučaju povećanja indeksa potrošačkih cijena u RH u odnosu na 2020. godinu, kad navedeno povećanje kumulativno prijeđe 5%.

X. Ponude će se javno otvarati u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska dana 26. travnja 2021. godine, s početkom u 12:00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ovlašteni predstavnici natjecatelja ili njihovi punomoćnici, uz predočenje osobne identifikacije i ovjerene punomoći. Natjecatelj koji odustaje od natječaja, obvezan je povući svoju ponudu do početka otvaranja ponuda.

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene ponude protivno uvjetima natječaja, neće se uzimati u razmatranje.

Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a ponude kojih nisu prihvaćene, vratit će se jamčevina u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, dok se položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena, zadržava i uračunava u zakupninu.

Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija, kasnije nakon izbora, odustane od natječaja ili sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

XI. O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni pismeno u roku od 8 dana nakon odabira najpovoljnije ponude.

Podnošenje ponude ponuditelji izjavljuju da su izričito suglasni da Općina Malinska-Dubašnica može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja natječaja bez obveze obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

 

 

KLASA: 372-01/21-01/1

URBROJ: 2142/05-03/1-21-6

Malinska, 16. travnja 2021.


OPĆINA MALINSKA –DUBAŠNICA

Načelnik: Robert Anton Kraljić

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA