Svima nam je potrebna vjera i optimizam kako bismo zajedno prebrodili ova čudna vremena

Svima nam je potrebna vjera i optimizam kako bismo zajedno prebrodili ova čudna vremena

Poštovani stanovnici Općine Malinska-Dubašnica,

 

kalendarski nam je stiglo proljeće, a s proljećem uvelike započinju pripreme za predstojeću turističku sezonu za koju se uvijek nekako nadamo da će biti bolja od prethodne, pogotovo u ovim vremenima kada teško sa sigurnošću možemo bilo što prognozirati. Osim o vremenskim prilikama, uspješnost sezone ovisit će i o zdravstvenim prilikama, odnosno stanju u svijetu i Europi. Drugim riječima, trebat će nam i Božja pomoć kako bi se ostvarili svi preduvjeti za pozitivnu turističku sezonu.

Svakako da i neki ostali čimbenici utječu na uspješnost, a jedan od njih svakako jest i angažman svih stanovnika, podu­zetnika, Turističke zajednice i Općine kako bi turistu i posjeti­telju boravak učinili što zanimljivijim, ljepšim i sigurnijim. Na­žalost, ništa ne ide preko noći, pogotovo kada „nagli razvoj uz trošenje prostora i pretjerana urbanizacija” u dužem razdoblju dovedu do potrebe da se odjednom mora brinuti o stvarima o kojima se nije razmišljalo u hodu, pa su sada potrebna ulaganja više milijuna kuna svake godine u oborinsku odvodnju, izgrad­nju novih šetnica, kupališta, novih prometnica, pješačkih zona i općenito podizanja sigurnosti na javnim površinama. Sve to kako bi se ljetni silni pritisak na prometnu infrastrukturu poku­šao ublažiti, te ona učinila sigurnijom za vozila i pješake.

Malinska dobiva novu vizuru

Istodobno je potrebno, koliko je to moguće, makar i u ma­njem opsegu sagraditi pokoji reprezentativni kapitalni objekt kojim naša Općina dobiva novu vizuru mnogo ljepšu i ugodniju oku turista i posjetitelja željnoga nečega novog i atraktivnog. Za ostvarenje svega spomenutog, u našoj je državi potrebno jako puno vremena i truda.

Međutim, u slučaju oborinske odvodnje potrudili smo se da, usporedo s otočnim EU projektom izgradnje kanalizacije u Portu/Vantačićima i Sv. Vidu/Maršićima vrijednim 88 milijuna kuna (za područje naše Općine), veliki dio kritičnih točaka iskoristimo na način da ulice i ceste ne kopamo dvaput što je rezultiralo znatnim uštedama u vremenu i novcu. Ipak, bez ob­zira na zimske velike i bučne građevinske radove, takvim nači­nom razvoja naše Općine koristi su obostrane, turisti zadovolj­ni, pružatelji usluga motiviraniji, a nama u Općini kojima je dano povjerenje da osmislimo i ostvarujemo projekte, ostaje za­dovoljstvo da smo uspjeli u svojem naumu. Tada i zaboravimo na mnoštvo problema koji su nas pratili do samog cilja, tim više jer smo sigurni da će određene ostvarene segmente baštiniti mnogi budući naraštaji.

Okoliš parka i plaže Rupa uredit će se do ljetne sezone

Ovdje, naravno, mislimo i na novi objekt, koji gradimo svojim sredstvima i sredstvima HBOR-ovog kredita na po­dručju Krokišća i istočnom dijelu parka plaže Rupa u kojem ćemo objediniti naše dvije važne maritimne udruge – Sportsko-ribolovnu udrugu Lastavica i Jedriličarski klub Malinska s In­terpretacijskim centrom maritimne baštine Malinske, za čiji smo postav dobili financijska sredstva iz EU Intereg projekta Arca Adriatica. Iako sâm Centar neće biti u potpunosti gotov do lipnja, okoliš parka/plaže Rupa će se urediti kako bi ljeti mogao prihvatiti brojne turiste koji vole to područje. Uređuje se i šetnica pored zgrade koja će sada biti viša od prijašnje, sve radi zaštite zgrade od valova sa zapada i pripreme izgradnje sunčali­šta u podnožju šetnice te nasipavanja u moru kako bi se u sko­roj budućnosti dobili novi plažni prostori. Radovi će se na tom području nastaviti odmah nakon završetka turističke sezone da bi se interijer objekta i EU projekt postava Interpretacijskog centra završio u zadanom roku.

Pored Vile Zore, radi stabilnije elektroenergetske nisko­naponske mreže, posebice u vršnim vremenima potrošnje EE u sezoni i povećanja potrošnje električne energije cijelog po­dručja Obale, Rupe i Ulice Lina Bolmarčića, HEP je sagradio novu trafostanicu, a radovi na privremenom uređenju parka Rupa koji se u ljetnim mjesecima pretvori u plažu započet će potkraj travnja. U Portu je na plaži Uhlić sagrađeno još jedno poveće sunčalište s tušem, a potkraj 2020. godine sagradili smo i nekoliko betoniranih platoa na području između Vanta­čića i Porta.

Završena je izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje oborinskih voda

Od važnih radova koje valja spomenuti, jest ubrzana iz­gradnja prometnice OU32 od Markata do Ulice Nikole Tesle gdje se sada nakon probijanja trase polažu cijevi velikog profila oborinske odvodnje koje se spajaju na sustav sagrađen prošle godine po sredini parkirališta Markat. Radovi kreću od po­dručja ispred restorana Bukarica, no u konačnici sustav će prihvatiti vodu s obilaznice Malinske, tj. Ulice Branka Fučića i pozadine ruralnog Polja Kremenskog. Do polovine svibnja na toj će se trasi položiti i DTK, javna rasvjeta i novi sloj as­falta s pripadajućim nogostupom od Markata do restorana Bukarica.

Također je važno spomenuti da ćemo uskoro moći reći da će se svi objekti od Porta preko Vantačića, Sv. Vida i Maršića do početka sezone moći priključiti na sustav javne odvodnje fekal­nih voda. Naime, upravo su u tijeku ispitivanja crpnih stanica (pumpi) u Portu i Vantačićima, dok su one u Sv. Vidu i Marši­ćima već ispitane. Za njih su dobivene uporabne dozvole i pu­štene su u rad u ožujku.

Time je okončana izgradnja sustava prikupljanja i odvod­nje potpomognuta EU sredstvima, točnije otočni projekt koji je samo za našu Općinu neobično važan za razvoj turizma i čisto­ću malinskarske vale. Preostaje nam još izgradnja sustava pročišćivanja, tj. izgradnja biološkog pročistača na Ćufu. S tim se također krenulo tijekom protekle godine u projektnom smislu, o čemu možete više pročitati u tekstu voditelja i tehničkog di­rektora KD Ponikve pod naslovom Pri kraju je megaprojekt iz­gradnje kanalizacijskog sustava (na str. 12 i 13).

Zbog povećane potražnje za grobnim mjestima trenutno je u tijeku izgradnja 15-ak novih grobnih mjesta i potpornog zida prema istoku na Novom groblju u Bogovićima. Novost je da se od 2021. godine za sve što se tiče ukopa i kupnje grobnica i grobnih mjesta morate obratiti Komunalnom društvu Dubaš­nica, a ne Općini kako je to dosad bilo uobičajeno.

Prometna, cestovna i morska infrastruktura

U različitim su fazama projektiranja i dozvole za tri budu­ća kružna toka, od čega smo u fazi rješavanja imovinsko-prav­nih poslova i projektiranja najviše učinili na području spoja Du­bašljanske/Put Haludova/Ulice Nikole Tesle, te kružnog toka u poslovnoj zoni Sv. Vid kod marketa Tommy, čiju je izgradnju u budućnosti preuzela Županijska uprava za ceste Primorsko-go­ranske županije. Nažalost, nemamo informaciju dokud su došle Hrvatske ceste s projektiranjem i budućom izgradnjom, kruž­nog toka spoja DC 102 i DC 104, tj. ceste za Valbisku, a prije­lazni kružni tok u središtu Sv. Vida je spreman za izgradnju ali ne ove proračunske godine. Na potezu jedinog puta između Sv. Vida i Sršića uredili smo podvožnjak ispod državne ceste kako bi se bez blata i s uređenom oborinskom odvodnjom moglo ne­ometano prolaziti pješke ili poljoprivrednom mehanizacijom u područja oko Sršića. Slično smo prije nekoliko godina napravili i s podvožnjakom iznad Poganke.

Važno je istaknuti da ćemo radi poboljšanja sigurnosti pro­meta upravo ovih dana sagraditi još dvije uzdignute plohe za smi­rivanje prometa na potezu Dubašljanske ulice, od autobusne po­staje do naselja Bogovići, i na potezu od zgrade Pošte do lukobrana ispred hotela Riva gdje će se postaviti usporivači, te će se promet­no obilježiti potez nerazvrstane ceste od Perovice (Oštrobradići) kroz Milovčići do križa kod komunalnog društva. S prometnom signalizacijom će se ograničiti brzina i sigurnost prometa kod dječjeg igrališta Orišić i boćališta Kod butige u središtu Oštrobradi­ća koji bi u izgradnju trebao krenuti potkraj ove godine.

Treba spomenuti da je Županijska uprava za ceste upravo ovih dana asfaltirala kompletnu trasu županijske ceste od crkve sv. Mihovila u Sv. Vidu do kružnog toka u Maršićima. Ujesen im je u planu uređenje kompletne trase lokalne ceste od Sv. Iva­na do Šepića gdje će se u dijelu urediti i nogostup, javna rasvjeta i oborinska odvodnja. Upravo dok ovo pišem saznao sam i vese­lu vijest da je Županijska lučka uprava Krk za našu luku Porat na natječaju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dobila 3,9 milijuna kuna za uređenje 1. faze lukobrana Porat gdje pla­niramo učvrstiti glavu lukobrana, obalni zid, popločenje i javnu  rasvjetu uključujući za to i namijenjenih pola milijuna općin­skih kuna. Radovi bi trebali započeti početkom rujna nakon provedene javne nabave kada će se izabrati najpovoljniji izvođač podmorskih radova.

Prostorno planiranje pred završetkom

Jedan od najvažnijih dokumenata jedinice lokalne samou­prave svakako jest i Prostorni plan. U prošlom broju lista Naši zvoni, Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša očitovao se o učinjenom u proteklom razdoblju. Treba napomenuti da je pro­veden postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš te je donesena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Možemo reći da je priprema ovog akta pred dovršetkom. Trenutno je u tijeku obrada svih podnesenih zahtjeva građana, te priprema Prijedloga plana za javnu raspravu na kojoj će se u Općinskoj vijećnici građanima omogućiti iznošenje svojih primjedaba i uvid u izmjene i dopune Plana koji će uslijediti početkom ljeta, vjerojatno u lipnju ili srp­nju. Dotad će se definirati što je još od projekata za Općinu Ma­linska-Dubašnica važno i potrebito ugraditi u Prostorni plan Općine za buduća vremena, uključujući i viziju budućeg saziva predstavničkog i izvršnog tijela Općine Malinska-Dubašnica mandatnog razdoblja 2021. – 2025. godine.

Neizostavni projekti

Projekte za skoru budućnost svakako treba spomenuti jer će se, neovisno o strukturi predstavničkog tijela i izvršne vlasti, oni morati učiniti. Radi se o izgradnji biološkog pročistača na Ćufu kao završnog dijela velikoga otočnog EU projekta priku­pljanja, odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda koji ste imali prilike vidjeti tijekom građevinskih radova u urbanom dijelu četiriju naselja koja su ovom mandatnom razdoblju dobila ka­nalizaciju. Sagradit će se i nova Zelena tržnica na Markatu jer smo pred kratko vrijeme dobili građevinsku dozvolu, uredit će se parkiralište Markat 2 nakon uređenja ceste Markat – Ulica Nikole Tesle, te parkirališta i ceste na Rovi. Prionuti treba i rje­šavanju prihvata velikih količina oborinske vode na području iznad Ulice Branka Fučića (kod Intrade) za što upravo otku­pljujemo zemljište na kojem se planira prihvatiti sve te enor­mne količine vode. Također smo i pred izdavanjem građevinske dozvole za zvonik sv. Apolinara u Turčićima s privolom konzer­vatora. Nastavlja se i veliki projekt navodnjavanja dubašljanskog polja s akumulacijskim jezerom na području grada Krka (k. o. Poljica). Tu je, dakako, i nastavak izmjera i izlaganja nove ze­mljišne knjige koji će upravo u svibnju krenuti put Malinske, sjevernog dijela Bogovića i Radića te područja Haludova, nasta­vak proširenja izgradnje groblja itd.

Mnogo je još dozvola za ceste i oborinsku odvodnju, kao i začetka projektne dokumentacije da sustav odvodnje otpadnih voda čim skorije dođe do Kremenića/Žgombića i Sv. Antona. U početku je i projektiranje Vatrogasnog doma u Poslovnoj zoni Barušići koji započinje još ove proračunske godine, autobusne postaje u Sv. Antonu i Zidarićima te mnogih drugih projekata, od kojih će valjda konačni rasplet događaja ugledati i sportski park pored Osnovne škole u Bogovićima.

Slijede lokalni izbori

Mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine iznimno je brzo proteklo, unatoč činjenici da nas je Covid-19 u svemu us­porio. Ovom prigodom osobito mislim na spomenute kapitalne projekte, ali i određeni broj manjih radova koje nismo uspjeli odraditi u protekloj godini i prvoj polovini ove godine. Kao i uvijek u vrijeme izbora, mogu se u kuloarima čuti različite nei­stine, koje su nažalost najčešće usmjerene prema intimnom, od­nosno, obiteljskom životu pojedinaca, a onda, po proteku izbora ni glasa više takvim neistinama, no i na to se čovjek mora navi­knuti, a istina ionako na kraju izađe na vidjelo. Nadam se da smo i u ovom mandatu opravdali vaše povjerenje, no još je po­dosta toga ostalo za dovršiti, ali i stvoriti nove ideje kako bi naša Općina pratila suvremene gospodarske, turističke i ostale trendove. Vjerojatno smo mogli pojedine poslove i bolje odra­diti, no ono što predstavlja meni najveće zadovoljstvo jest moje osobno uvjerenje da smo mandat odradili pošteno te da nas en­tuzijazam prema radu za opće dobro nije i neće napustiti.

Zahvaljujem svim prominentnim suradnicima s kojima sam imao prilike surađivati u ovom proteklom razdoblju te se nadam da nisam ostavio dojam mandarinizma, također zahva­ljujem svima koji su na bilo koji način izrazili podršku napretku naše Općine. Pozivam vas da u što većem broju izađete na izbo­re i iskoristite svoje demokratsko pravo glasa te podržite kandi­date i kandidacijske liste za koje smatrate da će biti najbolja opcija za razvoj naše jedne i jedine Općine.

Započnimo već danas

Za zemljopisni položaj naše Općine često znamo reći da je Bogom dan, no zahvaljujemo li Bogu dovoljno i svakodnevno za lijepu prirodu, čisto more, siguran život, činjenicu da nismo žedni i gladni, da nas ne ugrožavaju požari, potresi, bolesti u onoj mjeri kao što je to slučaj diljem Europe i svijeta. Ukoliko ne, započnimo već danas, jer čitajući između redaka nameću se određeni zaključci i bit će nam svima potrebna velika vjera i optimizam kako bismo zajedno prebrodili ova u najmanju ruku čudna vremena.

Pred nama je blagdan Uskrsa. Svim stanovnicima naše Općine i našim dragim iseljenicima, u ime općinskih službeni­ka i u svoje osobno ime, želim da ovaj najsvetiji i najradosniji blagdan,

 

ROBERT ANTON KRALJIĆ,

načelnik Općine Malinska – Dubašnica

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA