EU PROJEKT: DEEP SEA – Općini Malinska-Dubašnica i Ponikvama eko otoku Krku gotovo 464 tisuće eura za razvijanje električne mobilnosti

EU PROJEKT: DEEP SEA – Općini Malinska-Dubašnica i Ponikvama eko otoku Krku gotovo 464 tisuće eura za razvijanje električne mobilnosti

Općini Malinska-Dubašnica i Ponikvama eko otoku Krku gotovo 464 tisuće eura za razvijanje električne mobilnosti

Cilj je projekta Deep-Sea razviti električnu mobilnost u kombinaciji s proizvodnjom obnovljivih izvora energije u korist održive eksploatacije plovila bez emisija, buke i vibracija, na način da se električna energija proizvodi na kopnu kako bi odmah bila spremna za uporabu. Namjera je tim pro­jektom okupiti nove nautičke i brodograđevne poduzetnike, vo­ditelje marina i luka, hotelske menadžere i ostale gospodarstve­nike, kako bi utvrdili nove mogućnosti za daljnja ulaganja. Isto tako, projekt otvara i prostor za institucionalne vlasti koje bi mogle utjecati na promjenu regulatornog okvira, čineći ga odr­živijim. Pozitivno suznačenje projekt može imati i za građane i zajednice na čijem se području provodi.

Projekt Deep-Sea okuplja 10 partnera iz Italije i Hrvatske. Partneri iz Italije su: Aries Special Agency Venezia Giulia Chamber of Commerce (vodeći partner), University of Trieste – Department of engineering and architecture, Chamber of Commerce of Foggia

i Province of Foggia. Iz Hrvatske je šest partnera: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Općina Malin­ska-Dubašnica, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, H. L. Dvorac d. o. o. i Ponikve eko otok Krk.

Općina Malinska-Dubašnica sagradit će punionicu za električne automobile i plovila

Projekt je započeo 1. siječnja 2019. godine, trajat će do 30. lipnja 2022. godine i sufinanciran je iz programa Interreg V-A Italija Hrvatska 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 2.511.567,50 eura, od čega 85 posto (2.134.832,37 eura) su­financira Europska komisija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Općina Malinska-Dubašnica i Ponikve eko otok Krk, kao projektni partneri, sufinancirani su u iznosu od 463.462,50 eura. Od tog iznosa, 231.858,75 eura odnosi se na Općinu Ma­linska-Dubašnica, a 231.603,75 eura na Ponikve eko otok Krk.

– Zahvaljujući uključenosti u taj projekt, Općina Malin­ska-Dubašnica sagradit će i pustiti u rad punionicu za električ­ne automobile i plovila, priključenu na elektroenergetski sustav i opremljenu fotonaponskim modulom za proizvodnju električ­ne energije. Također, ovaj projekt omogućit će nam izgradnju i puštanje u rad fotonaponske elektrane, snage 50 kW, na krovu vrtića u Malinskoj, koji je priključen na elektroenergetski su­stav. Važan zahvat bit će izgradnja i puštanje u rad bike-sharing sustava (sustava za javno iznajmljivanje bicikala) za prihvat če­tiri klasična, te prihvat i punjenje četiri električna bicikla, koji se nalazi uz vrtić. Naposljetku, ovaj će nam projekt omogućiti i uspostavu sustava za javno iznajmljivanje električnih automobi­la na području naše Općine, pojašnjava Robert Anton Kraljić, općinski načelnik.

U sklopu projekta, 3. veljače, putem ZOOM platforme, odr­žana je međunarodna konferencija na kojoj je sudjelovalo 60-ak sudionika, među njima i predstavnici Općine Malinska-Dubaš­nica te Dejan Kosić, tehnički direktor poduzeća Ponikve eko otok Krk. Konferencija je bila podijeljena u tri tematska bloka:

održiva mobilnost (rješenja, modeli, politike za energet­sku održivost na obalnom području)

nautički turizam (novi obrasci individualnog ponaša­nja, budući trendovi i planovi) te

nautika i brodogradilišta (pokretanje novih tehnologija i odgovor tržišta).

Tom je prigodom održano 15-ak zanimljivih predavanja, među njima i predavanje o razvoju održive e-mobilnosti na otoku Krku.

 

Primjena novih, čišćih energenata, nameće se kao jedino rješenje za suživot s prirodom

Svi sudionici složili su se da je za pokretanje i primjenu novih održivih metoda i tehnologija potrebno zajedničko djelo­vanje svih zainteresiranih strana: sveučilišta te javnog i privat­nog sektora (poduzetnika). Sveučilišta, kao središta znanja, u suradnji s privatnim sektorom (poduzetnicima) pronalaze prak­tična rješenja i time pridonose većoj kvaliteti života i zaštiti okoliša. Važan čimbenik je i javni sektor, putem kojeg se te teh­nologije mogu i odobriti, staviti u legislativu te poduprijeti tije­kom javne rasprave.

Konferencija je omogućila bolju komunikaciju među tim sektorima, uz zaključak da na tome ne treba stati, već da i dalje treba poticati poduzetništvo, inkubatore i omogućiti čim više javne rasprave, kako bi se javnost bolje upoznala sa svim pred­nostima tzv. zelene ekonomije. Stavljanje tih tema u fokus javno­sti pridonijet će promjeni javnog poimanja. Već sada, navike se polako mijenjaju i sve više ljudi uviđa kako postojeći način živo­ta nije održiv. Također, sve se više osvješćuje potreba za održivo­šću i očuvanjem prirode. Stoga se primjena novih, čišćih ener­genata, nameće kao jedino rješenje za suživot s prirodom i smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena. U skladu s tim, i sve većom potrebom za mobilnošću na kopnu i moru, lju­di se moraju tome prilagoditi, a najbolji odgovor na to je upravo e-mobilnost, što i jest osnovni cilj projekta Deep-Sea.

Više informacija o projektu potražite na: https://www.italy-croatia.eu/.

Autori Dejan KOSIĆ i Ivana DUBROVIĆ

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA