Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj/izvršiteljica) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj/izvršiteljica) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca


Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela

 

Dana 3. ožujka 2021. godine u “Narodnim novinama broj 22/2021 objavljen je Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Link: Natječaj (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8312801.html)

 

U skladu sa odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u prilogu se objavljuju slijedeće: UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA.


Klasa: 112-02/21-01/1

 

Urbroj: 2142/05-03/1-21-1 od 25. II. 2021. (1106)

 

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica raspisuje


NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj/izvršiteljica) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

 

– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke;

 

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

 

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom;

 

– aktivno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika;

 

– položen državni stručni ispit;

 

– poznavanje rada na računalu.

 

Natjecati se mogu osobe obaju spolova sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a koji će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Prijavi treba priložiti:

 

– životopis,

 

– preslik diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem;

 

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);

 

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

 

– uvjerenje da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);

 

– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

 

– ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit dužan je dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe);

 

– dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i slično iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje jedne godine na poslovima tražene struke i stručne spreme);

 

– dokaz o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika (potvrda, preslik indeksa, svjedodžbe i sl.);

 

– vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu;

 

– vlastoručno ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka objavljenu u privitku natječaja na službenoj internetskoj stranici Općine Malinska – Dubašnica.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

 

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Na službenoj web-stranici Općine Malinska – Dubašnica www.malinska.hr dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

 

Na službenoj web-stranici Općine Malinska – Dubašnica www.malinska.hr i oglasnoj ploči Općine Malinska – Dubašnica objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica«, na adresu: Općina Općine Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Nakon raspisanog natječaja ne mora se donijeti odluka o izboru, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Općina Malinska – Dubašnica

Prilozi:

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA