Natječaj za zamjenu nekretnina

Natječaj za zamjenu nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15 i 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13, 137/15 – Ispravak, 123/17 i 98/19), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20) članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/20-03/3, Ur.broj: 2142/05-03/2-21-22 od 24. veljače 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


 

NATJEČAJ

za zamjenu nekretnina


 

I.PREDMET ZAMJENE

1. U svrhu stjecanja zemljišta potrebnog Općini Malinska – Dubašnica za formiranje prometnica i javnih površina na području naselja Malinska, u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u naselju Malinska u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:

– cijela z.č. 178/193 k.o. Bogović, upisana u z.k.ul. 1869 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, parkiralište, površine 155 m2.

2. Početna cijena nekretnine iz prethodnog stavka utvrđena je prema Elaboratu procjene vrijednosti od 25. rujna 2020. godine broj 037/2020 izrađenom od strane Sudskog vještaka građevinske struke dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, Japlenički put 37, za koje je Procjeniteljsko povjerenstvo PGŽ-a izdalo Mišljenje od 01.veljače 2021. godine da je izrađen sukladno odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, u visini od 143.000,00 kn (slovima: stočetrdesettritisućekuna).

3. Prema prostorno-planskoj dokumentaciji predmetna nekretnina se nalazi unutar granica građevinskog područja.

II. UVJETI ZAMJENE

Podnošenjem ponude ponuditelji su izričito suglasni da Općina Malinska – Dubašnica može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Zamjena se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretnini koja je predmet ovog natječaja.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.

U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa danom ovjere potpisa ugovornih strana na ugovoru o zamjeni nekretnina.

Troškove vezane za ovjeru Ugovora snosi Općina Malinska – Dubašnica, a porez na promet nekretnina, snose svaka ugovorna strana za nekretnine koje stječe.

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.

Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB

– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda

– oznaku nekretnina i dokaz o vlasništvu nekretnina koje se nude u zamjenu

– procijenjenu vrijednost nekretnina koje se nude u zamjenu (ponuditelji su dužni dostaviti procjenu ovlaštenog sudskog vještaka ili Porezne uprave za nekretninu koja se nudi u zamjenu), izraženu u kunama, točno ispisanu brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima)

– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)

– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj ponuditelji ponude zemljište koje Općini Malinska – Dubašnica predstavlja najveći interes u svrhu formiranja prometnica i javnih površina na području naselja Malinska.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti bilo kojem od ponuditelja.

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Krajnji rok za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostave, je 15. ožujka 2021. godine, u 12:00 sati.

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska

«NE OTVARATI – NATJEČAJ– ZAMJENA»


ŠUnutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica o odabiru.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na e-mail: renato.zic@malinska.hr.

VII. UGOVOR I KUPORPODAJNA CIJENA

Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 30 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.


KLASA: 944-01/18-02/2

URBROJ: 2142/05-04-03/2-21-23

Malinska, 24. veljače 2021.


         Pročelnik: Bernard Cvelić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA