Natječaj za zamjenu nekretnine

Natječaj za zamjenu nekretnine

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13, 137/15 – Ispravak, 123/17 i 98/19), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/20-03/2, Ur.broj: 2142/05-03/1-20-21 od 16. prosinca 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


NATJEČAJ

za zamjenu nekretnina


I.PREDMET PRODAJE

 

1. U svrhu stjecanja zemljišta potrebnog Općini Malinska – Dubašnica za izgradnju infrastrukture u naselju Porat, u zamjenu se nude slijedeće nekretnine na kojima je Općina Malinska – Dubašnica vanknjižni vlasnik:

– z.č. 1605/2 k.o. Sv. Anton, upisana u z.k.ul. 1144 Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišniknjižni odjel Krk, šuma, katastarski evidentirane površine od 6736 m2

– z.č. 1822 k.o. Sv. Anton, upisana u z.k.ul. 1065 Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišniknjižni odjel Krk, šuma, katastarski evidentirane površine od 1302 m2.

2. Početna cijena z.č. 1605/2 k.o. Sv. Anton utvrđena je na osnovi Procjembenog elaborata br. 24-1/20 od 06. kolovoza 2020. godine izrađenog od Sudskog vještaka građevinske struke dipl.ing.arh. Petra Mrak iz Punta, u visini od ukupno 166.000,00 kn (slovima: stošezdesetišesttisućakuna), a početna cijena z.č. 1822 k.o. Sv. Anton utvrđena je na osnovi Procjembenog elaborata br. 24-2/20 od 06. kolovoza 2020. godine izrađenog od Sudskog vještaka građevinske struke dipl.ing.arh. Petra Mrak iz Punta u visini od ukupno 32.100,00 kn (slovima: tridesetdvijetisućestokuna).

3. Prema prostorno-planskoj dokumentaciji predmetne nekretnine nalaze se izvan granica građevinskog područja.

 

II. UVJETI ZAMJENE

Podnošenjem ponude ponuditelji izjavljuju da su izričito suglasni da Općina Malinska – Dubašnica može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Zamjena se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretninama koje su predmet ovog natječaja. Općina Malinska – Dubašnica također ne odgovara za bila kakva eventualna odstupanja u površini nekretnine od službene površine koja se vodi u katastarskom operatu.

Nekretnine navedene u točki I. ovog Natječaja Općina Malinska – Dubašnica stekla je nasljeđivanjem iza pokojnom Marija Turčić iz Zidarića (Rješenje o nasljeđivanju Poslovni broj O-253/98-10 od 11. ožujka 1999. godine), ali za iste zemljišno – knjižno stanje nije uređeno.

Svojim potpisom ponude u natječaju ponuditelj/kupac potvrđuje da je upoznat sa vlasničkim stanjem te stanjem u naravi, te potvrđuje da se odriče postavljati bilo kakve prigovore prodavatelju na materijalne i pravne nedostatke nekretnina, te preuzima na sebe obvezu uređenja zemljišno – knjižnog stanja.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Utvrđuje se da se ponuda može dati samo za obje nekretnine zajedno, a ne odvojeno za svaku pojedinačno.

Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.

U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa danom ovjere potpisa na ugovoru o zamjeni nekretnina.

Troškove vezane za ovjeru Ugovora snosi Općina Malinska – Dubašnica, a porez na promet nekretnina, snose svaka ugovorna strana za nekretnine koje stječe.

 

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

 

Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.

Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.

 

IV. SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB

– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda

– oznaku nekretnine i dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nudi u zamjenu

– procijenjenu vrijednost nekretnine koja se nudi u zamjenu (ponuditelji su dužni

dostaviti procjenu ovlaštenog sudskog vještaka ili Porezne uprave za nekretninu koja

se nudi u zamjenu), izraženu u kunama, točno ispisanu brojkama

i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima)

– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)

– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili

putovnice)

 

 

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se u zamjenu nudi nekretnina koja predstavlja najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu izgradnju infrastrukture u naselju Porat.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti bilo kojem od ponuditelja.

 

 

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

 

Krajnji rok za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostave, je 11. siječnja 2021. godine, u 12:00 sati.

 

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:

 

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska

«NE OTVARATI – NATJEČAJ– ZAMJENA»

 

Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Načelnika o odabiru.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na e-mail: renato.zic@malinska.hr.

 

VII. UGOVOR I KUPORPODAJNA CIJENA

 

Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 30 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Klasa: 944-01/20-03/2

Ur.broj: 2142/05-04-03/2-20-22

Malinska, 22. prosinca 2020.


         Pročelnik:

                Bernard Cvelić

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA