Najava 31. sjednice Općinskog vijeća

Najava 31. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/1

URBROJ: 2142/05-04-01/1-20-20

Malinska, 11. prosinca 2020.

 

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), saziva


31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

sjednica će se održati 16. prosinca 2020. godine u prostorijama u Školske sportske dvorane u Bogovićima, Stipkino 7, s početkom u 18:00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći:


-DNEVNI RED-


1. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Vijeća

 

2. PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2020. GODINU

2.1. Odluka o III. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2020. godinu

2.2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2020. godinu

2.3. Odluka o Izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini

2.4. Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

 

3. PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA za 2021. GODINU

3.1. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu

3.2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu

3.3. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini

3.4. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2021. godini

3.5. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

3.6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

3.7. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

4. Odluka o beskamatnom zajmu iz državnog proračuna

 

5. Odluka o otpisu potraživanja Općine Malinska – Dubašnica

 

6. Odluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska-Dubašnica

 

7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj

 

8. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica

 

9. IMOVINSKI PREDMETI

9.1. Odluka o otkupu zemljišta

9.2. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina

 

10. Razno


Predsjednica:

Mirjana Maršić, v.r.

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA