Najava 29. sjednice Općinskog vijeća

Malinska, 4. rujna 2020.


Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), saziva


29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
sjednica će se održati 11. rujna 2020. godine u prostorijama u Školske sportske dvorane
u Bogovićima, Stipkino 7 s početkom u 20:00 sati


Za sjednicu predlažem sljedeći:

– D N E V N I     R E D –


1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Vijeća

2. Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
2.1. Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2020. godinu
2.2. Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
2.3. Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
2.4. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini

3. Odluka o izmjeni Odluke zaduženju Općine Malinska-Dubašnica

4. Odluka o subvenciji za zakup poslovnog prostora Općine Malinska-Dubašnica

5. Odluka o donošenju izmjena i dopuna UPU zone poslovne namjene K-3 Barušići

6. Zaključak o pokretanju postupka izmjene granice pomorskog dobra

7. Razno


Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.