Najava  27. sjednice Općinskog vijeća

Najava 27. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/20-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-20-9
Malinska, 24. lipnja 2020.


Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), saziva


27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
sjednica će se održati 29. lipnja 2020. godine u prostorijama Doma udruga u Bogovićima, Novo naselje 7 s početkom u 20:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
– D N E V N I   R E D –


1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Vijeća

2. PONIKVE VODA d.o.o.

(Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka)

2.1. Izmjena i dopuna Odluke o prihvaćanju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi
projekta

2.2. Izmjena i dopuna Odluka o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje

3. IMOVINSKI PREDMETI

3.1. Odluka o zaključenju ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje dvosmjerne nerazvrstane prometnice – prilazne prometnice na k.č. br. 1556/7 k.o. Bogović (Općina – Kavazović grupa d.o.o. – Rijad Kavazović)

3.2. Zaključak o davanju ponude za kupnju poslovnog prostora

4. Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID 19

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima

6. Izmjena Plana lokacija za postavu privremenih objekata

7. Odluka o namjeni i visini najma poslovnog prostora

8. Pravilnik o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica na korištenje udrugama

9. Odluka o komunalnom redu (prijedlog Odluke kojom će se pročistiti tekst i izvršiti određeni ispravci grešaka je u pripremi te dostavit će se naknadno do sjednice Vijeća)

10. Vijećnička pitanja

Napomena:
Sjednici će prisustvovati i direktor Turističke zajednice koji će predstaviti program rada Turističke zajednice u sezoni 2020. godine.


Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA