Natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09, 14/13 i 43/18), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-01/19-02/3, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-20-9 od 31. ožujka 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


NATJEČAJ

za prodaju nekretnine


I.PREDMET PRODAJE                                      

 

  1. Na prodaju se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:

– 2/3 dijela z.č. 913 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 2230 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku. Katastarski evidentirana ukupna površina z.č. 913 k.o. Bogović iznosi 1503 m2, a iz čega proizlazi da površina suvlasničkog dijela koji se prodaje iznosi ukupno 1002 m2.

  1. Početna cijena nekretnine iz prethodnog stavka iznosi ukupno 57.000,00 kn (slovima: pedesetsedamtisućakuna).
  2. Prema prostorno-planskoj dokumentaciji predmetna nekretnina nalazi se izvan granica građevinskog područja.
  3. Vlasnik preostalog dijela nekretnine u 1/3 dijela je fizička osoba, te u naravi nije izvršena dioba nekretnine.

 

II. UVJETI PRODAJE
 

Prodaja se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretnini koja je predmet ovog natječaja. Općina Malinska – Dubašnica također ne odgovara za bila kakva eventualna odstupanja u površini nekretnine od službene površine koja se vodi u katastarskom operatu.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.

U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa danom isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

Troškove vezane za ovjeru Ugovora o prodaji, te porez na promet nekretnina snosi kupac.

 

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

 

Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.

Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.

 

IV. SADRŽAJ PONUDE
 

Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB

– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda

– dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene nekretnine, na račun Općine Malinska – Dubašnica broj:  HR2424020061825300006, s pozivom na broj 68 7757-OIB

– iznos ponuđene cijene izražen u kn/m2 i ukupno u kunama, točno ispisan brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima)

– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)

– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)

– broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine

 

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

 

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj ponuditelj ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti bilo kojem od ponuditelja.

 

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

 

Krajnji rok za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostave, je 20. travnja 2020. godine, u 12:00 sati.

 

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska

«NE OTVARATI – NATJEČAJ– 913»


Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Načelnika o odabiru.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na e-mail: renato.zic@malinska.hr.

 

VII. UGOVOR I KUPORPODAJNA CIJENA

 

Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 15 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a rok za plaćanje kupoprodajne cijene 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

 

 

Klasa: 944-01/19-02/3

Ur.broj: 2142/05-04-03/2-20-10

Malinska, 01. travnja 2020.


                                                                                                          Pročelnik:

                                                                                                       Bernard Cvelić

 

Povezane teme