Javni natječaj za prodaju rashodovane imovine Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (,,Narodne novine”, broj 81/15 i 94/17), članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (,,Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Zaključka o rashodovanju i isknjiženu opreme KLASA: 406-08/19-01/1, URBROJ: 2142105-0311-19-5 od 4. listopada 2019. godine i izmjene Zaključka o rashodovanju i isknjiženju opreme KLASA: 406-08/19-01/1, URBROJ: 2142/05-03/1 -19-9 od 28. studenog 2019. godine, Općinski načelnik Op6ine Malinska-Dubašnica raspasuje


JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU RASHODOVANE IMOVINE

U VLASNIŠTVU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA


I. PREDMET PRODAJE
 

Oglašava se prodaja rashodovane imovine u vlasništvu Opčine Malinska-Dubašnica i to javnog (montažnog) WC-a sa ugrađenom opremom ugrađenog na javnoj površini u parku Rupa u Malinskoj po početnoj cijeni od 2.500,00 kn.

 

II.  UVJETI PRODAJE

 1. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima, koje uplate jamčevinu u visini od 10% početne natječajne cijene predmeta prodaje. Jamčevina se uplaćuje na Žiro račun prodavatelja, IBAN broj HR2424020061825300006, s pozivom na broj HR68 7757-OlB, opis plaćanja: jamčevina. Izabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ostalima će se vratiti beskamatno, u roku od 8 dana, od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
 2. Prodaja se vrši po sistemu ,,viđeno-kupljeno”, što isključuje sve naknadne prigovore i potraživanja kupca.
 3. Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv, adresa, odnosno sjedište i OIB ponuditelja,

– preslika osobne iskaznice (ako je ponuditelj fizička osoba), odnosno izvadak iz odgovarajućeg registra (ako je ponuditelj pravna osoba),

– ponuđenu cijenu izraženu u kunama, točno ispisanu brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima),

– dokaz o uplaćenoj jamčevini i broj računa na koji će se jamčevina vratiti.

 

III. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

 

 1. Pisane ponude s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučenom pošiljkom ili neposrednom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica s naznakom: OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA, Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ,,NE OTVARATI-JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RASHODOVANE OPREME*,
 2. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.
 3. Javno otvaranje ponuda biti će 12.02.2020. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska.
 4. Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje pisanog ovlaštenja.
 5. Nepotpune ponude i ponude pristigle nakon spomenutog roka neće se razmatrati, a ponude s ponudbenim iznosom manjim od početne cijene smatraju se nevažećim.

 

IV. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 

 1. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom natječajnom cijenom uz uvjet daje ponuda kompletna.
 2. Natjecatelj čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija u obvezi je u roku od 8 dana od dana primitka Odluke o odabiru najpovoljnije ponude zaključiti Ugovor o kupoprodaji s Općinom Malinska-Dubašnica kojim će se urediti međusobna prava i obveze, u skladu s uvjetima iz natječaja, a ne učini li to na opisani način smatrat će se da je odustao od ponude, te gubi pravo na povrat jamčevine.
 3. Kupoprodajnu cijenu iz Ugovora kupac je u obvezi isplatiti prije preuzimanja predmeta prodaje.
 4. Predmet prodaje kupac je dužan preuzeti i osloboditi javnu površinu od stvari od u roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji.
 5. Troškove prijenosa vlasništva snosit će kupac.

 

V. OSTALE INFORMACIJE

Zainteresirani mogu uz prethodnu najavu na telefon: 051/750-503 izvršiti uvid u stanje rashodovane opreme u roku za podnošenje ponuda svakim radnim danom u uredovnom radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo poništenja ovog javnog natječaja bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezna prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju rashodovane opreme, u kojem slučaju je dužna vratiti uplaćene jamčevine.


OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezane teme