Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za vrijeme održavanja mesopusnih zabava u Malinskoj

Temeljem odluke Općinskog načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 7. siječnja 2020. godine, a na temelju članka 7. i 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/05, 6/11,  3/14 i 11/15), Općina Malinska–Dubašnica objavljuje


JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za vrijeme održavanja

mesopusnih zabava u Malinskoj


I. Predmet natječaja:

Predmet natječaja je dodjela javne površine namijenjene za postavljanje ugostiteljske opreme za pružanje ugostiteljskih djelatnosti tijekom mesopusnih zabava, kako slijedi:

Rb

Namjena površineDatumVrijemeLokacijaBroj lokacijaPočetna cijena
1Pružanje ugostiteljskih usluga (prehrana i piće)25. 1. 2020.

8. 2. 2020.

22. 2. 2020.

25. 2. 2020.

do 4:00 26.1.2020.

do 4:00 9.2.2020.

do 4:00 23.2.2020.

do 24:00 25.2.2020.

Školsko igralište u Bogovićima (Mesopusni šator)1

32.000,00 kn

(8.000,00 kn/dan za 4 događanja)


II. Vrijeme zakupa:

Površina koja se dodjeljuje za navedenu namjenu može se koristiti za vrijeme mesopusnih zabava u Općini Malinska – Dubašnica i to:

 • na dan otvaranja Mesopusta 25. siječnja 2020. godine (subota),
 • u dane mesopusnih zabava 8. i 22. veljače 2020. godine (subote),
 • na završni dan Mesopusta 25. veljače 2020. godine (utorak).Predaje se jedinstvena ponuda sa jedinstvenom cijenom koja obuhvaća sva događanja. Ponuda koja bude dostavljena sa zasebno izraženim cijenama po datumu neće se razmatrati. Korisnik je dužan postaviti i koristiti isključivo opremu i uređaje koji su tipizirani i atestirani. 
 • Općina Malinska-Dubašnica osigurava priključak na električnu energiju, potreban broj posuda za zbrinjavanje otpada i sanitarne (kemijske) WC, te će postaviti stolove s klupama i osigurati zaštitarsku službu za vrijeme zabavnog programa.

III. Tehničko rješenje i namjena privremenog objekta:

Zakupnik je dužan u prostoru šatora postaviti i organizirati kuhinju i šank za pružanje ugostiteljskih usluga pripreme hrane i pića sa pripadajućom opremom za što će zakupodavac osigurati prostor u šatoru.


 

IV. Posebni uvjeti:

Osim plaćanja zakupnine zakupnik je dužan prihvatiti uvjete davanja u zakup kako slijedi:

 • cjenik pića i hrane obvezan je dogovoriti sa organizatorom događanja Maškaranom udrugom Dubašnica,
 • obvezan je osigurati minimalno 100 porcija jote za na dan otvorenja Dubašljanskog mesopusta o svom trošku,
 • obvezan je osigurati cca. 50 sendviča za sudionike Dječjeg riječkog karnevala i cca. 120 sendviča za sudionike Riječkog karnevala o svom trošku.

V. Zakupnina:

Ugovorena zakupnina za zakupljenu površinu plaća se na način da se 50% plaća prije zaključenja ugovora a preostalih 50% najkasnije do 4. ožujka 2020. godine.VI. Prijave na natječaj moraju sadržavati
:

Prijave moraju sadržavati:

  • naziv i točnu adresu ponuditelja;
  • obrtnicu, izvadak iz sudskog registra ili rješenje strukovnog tijela iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu;
  • potvrdu porezne uprave o podmirenim javnim davanjima iz koje je vidljivo da su podmirene sve dospjele porezne obveze i doprinosi i druga državna davanja, ne starija od 30 dana do dana objave natječaja;
  • potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne starija od 30 dana od dana objave natječaja (Ponikve usluga d.o.o. i KD Dubašnica d.o.o.);
  • opis ponude – usluge;
  • IZNOS ponuđene zakupnine za najam površine sa jedinstvenom cijenom koja obuhvaća sva događanja;
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 20% od početne cijene, uplaćenoj na žiro račun Općine Malinska-Dubašnica broj: HR2424020061825300006, s pozivom na broj: 68 5738-OIB;
  • broj žiro ili tekućeg računa na koji se u slučaju neuspjeha na natječaju vraća uplaćena jamčevina.
  • Kod izbora najpovoljnijeg ponuđača, osim ponuđenog iznosa, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će ispunjavanje uvjeta iz članka 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina.

VII. Rok za podnošenje prijava

 • Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 • Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU”, pismenim putem na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili osobno u Pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, najkasnije do 16. siječnja 2020. godine do 12:00 sati.

VIII. Otvaranje ponuda, prvenstvo odabira i ugovori:

 

 • O rezultatu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih obveza za poreze i doprinose, te nepodmirenih obveza prema Općini Malinska-Dubašnica i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica sa bilo koje osnove neće se razmatrati.Natjecatelju s kojim se zaključi ugovor o zakupu javne površine, jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalima će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od donošenja Odluke o izboru ponuđača.Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja natječaja bez obveze obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.
 • Odabrani ponuditelj dužan je ponuđeni iznos zakupnine umanjen za iznos uplaćene jamčevine uplatiti do dana sklapanja ugovora o zakupu javne površine.
 • Sa natjecateljem čija je ponuda prihvaćena na natječaju zaključit će se ugovor o zakupu najkasnije u roku od 8 dana od donošenja Odluke o izboru ponuđača. Ukoliko do tada ne pristupi potpisu ugovora smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj i nema pravo na povrat jamčevine.
 • Kod izbora najpovoljnijeg ponuđača, osim ponuđenog iznosa, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će i ponuđena kvaliteta ponude.
 • Natječajni postupak provodi Komisija za provedbu natječaja na čiji prijedlog će Općinski načelnik donijeti odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.

Načelnik: Robert Anton Kraljić
OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA


 


KLASA: 363-01/20-01/1

URBROJ: 2142/05-04-03/5-20-2
Malinska, 8. siječnja 2020.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.