Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 402-01/20-01/1
URBROJ: 2142/05-04-02/2-20-1
Malinska, 03. siječnja 2020.

Temeljem odredbi Pravilnika o financiranju javnih potreba, KLASA: 400-01/15-01/3, URBROJ: 2142/05-04-01/2-15-1, od 30.12.2015. Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica, dana 03. siječnja 2020. godine, objavljuje


Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge


(1) Općina Malinska-Dubašnica poziva udruge da se prijave na financijsku podršku programima i projektima od interesa za opće dobro. Temeljem članka 1. stavka 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica sve odredbe ovog Javnog natječaja koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.
(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program i/ili projekt za sljedeća prioritetna područja:
 Prioritetno područje 1 – Potpora udrugama u poljoprivredi:
a) Poticanje i unapređenje uzgoja i zaštite autohtonih poljoprivrednih i životinjskih vrsta te prerada, proizvodnja i plasman finalnih autohtonih proizvoda

b) Promidžba lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša, te poštivanja prirodnih i društvenih pravila


 Prioritetno područje 2 – Socijalna skrb: Humanitarno-socijalni rad:
a) Pružanje psihosocijalne i fizičke podrške i rad s oboljelim osobama, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima
b) Rad sa socijalno ugroženim osobama
c) Organizacija i provođenje humanitarno socijalnih aktivnosti
d) Rad na području suzbijanja širenja bolesti ovisnosti kod djece i mladih te na području prevencije i resocijalizacije, odnosno psihosocijalne rehabilitacije ovisnika
e) Zaštita i promocija ljudskih prava

 Prioritetno područje 3 – Promicanje kulture:

a) Očuvanje nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjevi i svirka), narodne nošnje i običaja
b) Provođenje i organiziranje raznih programa glazbenog, scenskog, likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja
c) Znanstveno-istraživački rad i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa
d) Izdavačka djelatnost literarnog, glazbenog i scenskog izričaja
e) Organizacija i sudjelovanje na kulturno umjetničkim i zabavnim manifestacijama

 Prioritetno područje 4 – Razvoj sporta i rekreacije:

a) Poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
b) Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja, te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,
c) Vođenje i organizacija sportskih natjecanja
d) Postizanje vrhunskih sportskih uspjeha
e) Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana,
f) Tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,
g) Stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.

 Prioritetno područje 5 – Razvoj civilnog društva:

a) Promicanje ljudskih prava i vrijednosti, solidarnosti, tolerancije i uvažavanja, aktivnog sudjelovanja, društvene kohezije, socijalne održivosti, ekološke održivosti te miroljubivosti
b) Okupljanje članova sa svrhom unapređenja kvalitete života te kvalitetnog i organiziranog provođenja slobodnog vremena
c) Promicanje religijske kulture
d) Rad na očuvanju i zaštiti okoliša i životinja

(3) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 1.383.000,00 kuna:

I. Prioritetno područje 1: 60.000,00
II. Prioritetno područje 2: 48.000,00
III. Prioritetno područje 3: 265.000,00
IV. Prioritetno područje 4: 790.000,00
V. Prioritetno područje 5: 220.000,00

(4) Najmanji i najveći iznosi financijskih sredstava koji se mogu prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu po pojedinim prioritetnim područjima su:

Najmanji iznos – Najveći iznos
Prioritetno područje 1: 1.000,00 – 40.000,00
Prioritetno područje 2: 1.000,00 – 20.000,00
Prioritetno područje 3: 1.000,00 – 180.000,00
Prioritetno područje 4: 1.000,00 – 250.000,00

Prioritetno područje 5: 1.000,00- 60.000,00


(5) Rok za dostavu prijave na natječaj je ponedjeljak 03. veljače 2020. godine u 12:00 sati bez obzira na način dostave.
(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program i dva projekta u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja. Udruga može prijaviti program samo ako ima članove s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica.
(7) Prijavu programa ili projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je programski usmjerena na rad u navedenim prioritetnim područjima, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora te koja ispunjava sve uvjete propisane Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica i Uputom za prijavitelje.
(8) Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.
(9) Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa ili projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje, kao i postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja.
(10) Prijedlozi programa ili projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na web portalu Općine Malinska – Dubašnica.
(11) Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku (na CD-u ili e-mailom). Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, i ovjerene službenim pečatom organizacije. Prijava u elektroničkom obliku (na CD-u ili e-mailom) sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku.
(12) Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja: Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom ”Ne otvarati”.

(13) Prijave se šalju na sljedeću adresu:


Općina Malinska-Dubašnica
Lina Bolmarčića 22
51511 Malinska

i e-mailom na adresu: katica.cvelic@malinska.hr


(14) Razmatrat će se samo programi ili projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(15) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: katica.cvelic@malinska.hr.


Pročelnik

Bernard Cvelić


Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA