Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu – Savjetovanje s javnošću

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje


 

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Proračuna

Općine Malinska – Dubašnica za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu


 

Nacrt Proračuna Općine MalinskaDubašnica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, izrađeni su na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti.

 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna da se odazove. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 15. do 22. studenoga 2019. godine.

 

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
  •  osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
  •  poštom na adresu Općine MalinskaDubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
  •  e-mailom na adresu: luka.drpic@malinska.hr


obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 22. studenoga 2019. godine. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine MalinskaDubašnica www.malinska.hr.

Pročelnik
Bernard Cvelić


Nacrt prijedloga Proračuna možete pronaći i na linku: Proračun.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.