Natječaj za prodaju/zamjenu nekretnina – okućnice

Natječaj za prodaju/zamjenu nekretnina – okućnice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09, 14/13 i 43/18), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/18-02/11, Ur.broj: 2142/05-03/1-19-28 od 28. veljače 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje            


NATJEČAJ
za prodaju/zamjenu nekretnina

I.PREDMET PRODAJE/ZAMJENE     

 U  svrhu formiranja okućnice, na prodaju se nude slijedeće nekretnine u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:

– k.č. 4046/2 k.č. k.o. Malinska – Dubašnica, upisana u z.k.ul. 1582 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, površine 46 m2, po početnoj cijeni od 54.797,50 kn

– k.č. 4047/2 k.č. k.o. Malinska – Dubašnica, upisana u z.k.ul. 1583 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, površine 47 m2, po početnoj cijeni od 55.988,75 kn 

– k.č. 4048/2 k.č. k.o. Malinska – Dubašnica, upisana u z.k.ul. 1584 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, površine 106 m2, po početnoj cijeni od 126.272,50 kn

– k.č. 4034/2 k.č. k.o. Malinska – Dubašnica, upisana u z.k.ul. 1611 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, površine 43 m2, po početnoj cijeni od 51.223,75 kn

– k.č. 3969/2 k.č. k.o. Malinska – Dubašnica, upisana u z.k.ul. 1606 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, površine 243 m2, po početnoj cijeni od 289.473,75 kn

U svrhu formiranja okućnice, na prodaju/u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:

– k.č. 3934/2 k.o. Malinska – Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1734 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, površine 79 m2, po početnoj cijeni od 94.108,75 kn 

Sve ponuđene nekretnine nalaze se unutar granica građevinskog područja.

Uvjet ovog natječaja je da ponuditelj/i dokaže da sa nekretninom ponuđenom u natječaju može formirati okućnicu.         

II. UVJETI PRODAJE/ZAMJENE 

Zamjena/prodaja se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretninama koja su predmet ovog natječaja.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Na k.č. 4034/2 k.o. Malinska – Dubašnica upisana je služnost: 

    „Temeljem zapisnika posl.br. Z-6000/2015/1611 prenosi se slijedeći upis: Z-20664/17 ZABILJEŽBA, STVARNA SLUŽNOST, Na temelju ugovora o osnivanju prava služnosti OV-1033/17 od 25.04.2017., uknjižuje se pravo služnosti na nekretninama Općina Malinska- Dubašnica, OIB: 36462926568, iz Lina Bolmarčića 22, na dijelu nekretnine z.č 1477/1 , z. k. ul. 2837 k.o. Sveti Anton, u dužini 65 metara, u širini 3 metra (površina služnosti 195 m2) sve za korist:Ponikve voda d.o.o., OIB: 64125437677, iz Vršanska 14, 51500 Krk.“

Na k.č. 3969/2 k.o. Malinska – Dubašnica upisana je služnost:  

„Temeljem zapisnika posl.br. Z-6000/2015/1606 prenosi se slijedeći upis : Primljeno: 23.05.2017 Z-20664/2017 Na temelju Ugovora o osnivanju služnosti od 25.04.2017 Ov-4313/2017 uknjižuje se pravo služnosti u širini od 3 metra i u dužini od 65 metara na z.č 1477/1, a koja odgovara novoformiranoj kč.br. 3969/2 k.o. Malinska-Dubašnica, u korist Ponikve voda d.o.o, krk, Vršanska 14 OIB 64125437677“  

Na k.č. 3934/2 k.o. Malinska – Dubašnica upisana je služnost:  

„Na temelju zapisnika posl. br. Z-6000/2015/1734 prenosi se sljedeći upis: od dana 23.05.2017.g. pod brojem Z-20664/2017 ZABILJEŽBA, STVARNA SLUŽNOST, Na temelju ugovora o osnivanju prava služnosti OV-1033/17 od 25.04.2017., uknjižuje se pravo služnosti na nekretninama Općina Malinska- Dubašnica, OIB: 36462926568, iz Lina Bolmarčića 22, na dijelu nekretnine z.č 1477/1 , z. k. ul. 2837 k.o. Sveti Anton, u dužini 65 metara, u širini 3 metra (površina služnosti 195 m2) sve za korist:Ponikve voda d.o.o., OIB: 64125437677, iz Vršanska 14, 51500 Krk.“

Brisanje upisanih služnosti na nekretninama koje su predmet ovog Natječaja obveza je kupca/najpovoljnijeg ponuditelja. 

Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.

U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa danom potpisa ugovora o zamjeni ukoliko je predmet ugovora isključivo zamjena ili isplatom kupoprodajne cijene u cijelosti ukoliko je predmet ugovora otkup predmetne parcele. Troškove vezane za ovjeru Ugovora o prodaji, te porez na promet nekretnina snosi kupac, a u slučaju zamjene porez na promet nekretnina snose svaka ugovorna strana za nekretnine koje stječe.

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.  

Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati: 

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB

– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda

– oznaku nekretnine i dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nudi u zamjenu (ukoliko se nudi zamjena)

– ukoliko se nudi zamjena, procijenjenu vrijednost nekretnine koja se nudi u zamjenu  

  (ponuditelji su dužni dostaviti procjenu ovlaštenog sudskog vještaka ili Porezne   uprave za nekretninu koja se nudi u zamjenu), izraženu u kn/m2 i ukupno u  kunama, točno ispisanu brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se  smatrati iznos ispisan slovima)

– dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od u iznosu od minimalno 10% od utvrđene početne cijene nekretnine, na račun Općine Malinska – Dubašnica broj:  HR2424020061825300006, s pozivom na broj 68 7757-OIB (ukoliko je isključivo predmet ponude zamjena, ponuditelj nije dužan uplatiti jamčevinu)           

– ukoliko se nudi otkup, cijenu izraženu u kn/m2 i ukupno u kunama, točno ispisanu brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima) 

– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe) 

– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice) 

– dokaz da postoji pravni interes za formiranja okućnice sa nekretninom iz točke I. ovog natječaja (vlasnički list, ugovor u kupoprodaji i sl., kopija katastarskog plana)

– broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine

         

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene ako je predmet ugovora otkup. Ako najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu. 

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj ponuditelj ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu, uz uvjet da dokaže mogućnost formiranja okućnice sa nekretninom iz točke I. ovog Natječaja.   

Najpovoljnijom ponudom ukoliko se nudi zamjena smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se u zamjenu nudi nekretnina koja predstavlja najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja javnih površina. 

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti bilo kojem od ponuditelja.

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Krajnji rok za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostave, je 21. kolovoza 2019. godine, u 12:00 sati.     

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.  

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:    


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska

«NE OTVARATI – NATJEČAJ– OKUĆNICE» 


Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.  

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Vijeća o odabiru. 

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na e-mail: renato.zic@malinska.hr.

  

VII. UGOVOR 

Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 30 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

Klasa: 944-01/18-02/11

Ur.broj: 2142/05-04-03/2-19-70

Malinska, 18. srpnja 2019.      

                                    Pročelnik:

                                        Bernard Cvelić     

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA