Natječaj za prodaju nekretnine

Natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09, 14/13 i 43/18), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-15/18-01/1, Ur.broj: 2142/05-03/1-19-7 od 05. lipnja 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


NATJEČAJ

za prodaju nekretnine


I.PREDMET PRODAJE                                      

 

  1. Na prodaju se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:

– dio z.č. 923/56, upisane u z.k.ul. 4383, k.o. Sv. Anton, kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, u površini od 1570 m2, na način kako je određeno na Prijedlogu otkupa izrađenom od UREDA OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE VIDMAR NENAD, ovl.ing.geod., I.G.Kovačića 50, 51314 Ravna Gora, broj elaborata: 1241/2019 od 04. lipnja 2019. godine

  1. početna cijena nekretnine iz prethodnog stavka iznosi 150,00 EUR/m2 odnosno ukupno 235.500,00 EUR, plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.
  2. Prema prostorno-planskoj dokumentaciji zemljište koje je predmet ovog Natječaja nalazi se u zoni ugostiteljsko – turističke namjene oznake T1-4.

 

II. UVJETI PRODAJE
Prodaja se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretnini koja je predmet ovog natječaja.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Na z.č. 923/56 Sv. Anton upisana je služnost:

„Zaprimljeno 30.09.2015. broj Z-5139/15

Na temelju Ugovora o osnivanju prava služnosti od 25.09.2015 ovjerenog po j.b. Miljenka Katunar Zrinski br Ov – 9749/15, br Klasa: 944-17/15-01/2, urbr 2142/05-03/1-15-1 uknjižuje se pravo služnosti gradnje, postavljanja i održavanja kanalizacijskog kolektora sa CS 8, CS 12, CS 13 dogradnja sanitarne kanalizacije po dužini i 3 metra u širini na nek u A na ime:                        

                        PONIKVE VODA D.O.O., OIB: 64125437677, KRK, VRŠANSKA 14“

 

Brisanje upisane služnosti na nekretnini koja je predmet ovog Natječaja obveza je kupca/najpovoljnijeg ponuditelja.

U trenutku objave ovog natječaja na vlasničkom listu za z.č. 923/56 Sv. Anton postoji aktivna plomba Z-48508/2018, ali se ista ne odnosi na predmetnu nekretninu već na provedbu prijavnog lista u z.k.ul. 2338, 9152 k.o. Sveti Anton na k.č. br. 923/42, 939/1, 923/59 k.o. Sv. Anton.

U trenutku objave ovog  natječaja, pri Trgovačkom sudu u Rijeci, a za nekretninu koja je predmet ovog Natječaja, vodi se sudski postupak radi predaje u posjed i uspostave prijašnjeg stanja, tužitelja Općine Malinska – Dubašnica, a tuženika tvrtke G.P.P. Mikić d.o.o. iz Omišlja, poslovni broj: P-659/2018.

U trenutku objave ovog natječaja, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za inspekcijske poslove, područna jedinica u Rijeci, Odjel Primorsko-goranske županije, vode se postupci za nekretninu koja je predmet ovog Natječaja (Klasa: UP/I-362-02/18-02/1555, Klasa: UP/I-362-02/18-02/1680).

Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.

U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa danom isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

Obveza i trošak kupca/najpovoljnijeg ponuditelja je izvršiti parcelaciju zemljišta, na način da se od dijela z.č. 923/56 upisane u z.k.ul. 4383, k.o. Sv. Anton,  kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, u površini od 1570 m2, na način kako je određeno na Prijedlogu otkupa izrađenom od UREDA OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE VIDMAR NENAD, ovl.ing.geod., I.G.Kovačića 50, 51314 Ravna Gora, broj elaborata: 1241/2019 od 04. lipnja 2019. godine, formira nova parcela koja je po položaju i obliku jednaka dijelu z.č. 923/56 upisane u z.k.ul. 4383, k.o. Sv. Anton,  kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, u površini od 1570 m2, na način kako je određeno na Prijedlogu otkupa izrađenom od UREDA OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE VIDMAR NENAD, ovl.ing.geod., I.G.Kovačića 50, 51314 Ravna Gora, broj elaborata: 1241/2019 od 04. lipnja 2019. godine, a nakon čega će se sačiniti dodatak ugovoru o prodaji nekretnine na način da će se sukladno provedenoj parcelaciji označiti predmet prodaje, te će se dodatkom ugovora o prodaji nekretnine omogućiti upis prava vlasništva kupca.

Troškove vezane za ovjeru Ugovora o prodaji, te porez na promet nekretnina snosi kupac.

 

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

 

Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.

Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.

 

IV. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB

– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda

– dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene nekretnine, na račun Općine Malinska – Dubašnica broj:  HR2424020061825300006, s pozivom na broj 68 7757-OIB

– iznos ponuđene cijene izražen u kn/m2 i ukupno u kunama, točno ispisan brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima)

– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)

– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)

– broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine

 

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

 

 

 

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj ponuditelj ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti bilo kojem od ponuditelja.

 

 

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostave, je 08. srpnja 2019. godine, u 12:00 sati.

 

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Vijeća o odabiru.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na e-mail: renato.zic@malinska.hr.

 

 

VII. UGOVOR I KUPORPODAJNA CIJENA

 

Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 30 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a rok za plaćanje kupoprodajne cijene 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

 

 

Klasa: 944-15/18-01/1

Ur.broj: 2142/05-04-03/2-19-28

Malinska, 18. lipnja 2019.


                                                                                                       Pročelnik:

                                                                                                          Bernard Cvelić


Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA