Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

Temeljem Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 11. lipnja 2019. godine, a na temelju članka 7., 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/17 i 5/19), Općina Malinska-Dubašnica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja su javne površine namijenjene za postavljanje privremenih naprava za obavljanje djelatnosti, kako slijedi u tablici u prilogu (Prilog 1.).


II. VRIJEME ZAKUPA


Površina koja se dodjeljuje za navedene namjene može se koristiti za jedno prodajno mjesto za ugovoreno razdoblje u periodu do 15. listopada 2019. godine.


III. TEHNIČKO RJEŠENJE I IZGLED PRIVREMENOG OBJEKTA


Prethodna provjera mogućnosti ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za pojedine djelatnosti obveza je svakog pojedinog zakupnika na svakoj lokaciji, te Općina Malinska – Dubašnica ne odgovara za slučaj nemogućnosti ishođenja istih iz bilo kojih razloga.
Sve privremene objekte (štand, montažni objekt, naprava i dr.) osim štandova (pod 3.4 i 3.5) osigurava zakupnik.
Prije postavljanja privremenog objekta ili naprave potrebno je ishoditi suglasnost Općine Malinska-Dubašnica na tehničko rješenje, izgled i samu dispoziciju objekta.
Na dodijeljenoj lokaciji dozvoljeno je postavljanje samo jednog privremenog objekta ili naprave.


IV. ZAKUPNINA


Za sve površine godišnja zakupnina se plaća u dvije godišnje rate na način da se 50% godišnje zakupnine prije zaključenja ugovora a preostalih 50% zakupnine najkasnije do 15. srpnja 2019. godine. U slučaju višegodišnjeg zakupa se 50% godišnje zakupnine plaća se do 15. svibnja a preostalih 50% zakupnine najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.


V. SADRŽAJ PRIJAVA


Prijave moraju sadržavati:
– naziv i točnu adresu ponuditelja;
– obrtnicu, izvadak iz sudskog registra ili rješenje strukovnog tijela iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu;
– potvrdu porezne uprave o podmirenim javnim davanjima iz koje je vidljivo da su podmirene sve dospjele porezne obveze i doprinosi i druga državna davanja, ne starija od 30 dana do dana slanja objave;
– potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne starija od 30 dana do dana slanja objave (Ponikve usluga d.o.o., KD Dubašnica d.o.o.)
– naznaku rednog broja površine i djelatnosti (namjene prostora), opis ponude-usluge i opis privremene naprave – štanda (opis, skica, fotografija);
– IZNOS ponuđene godišnje zakupnine za najam površine;
– potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% od početne godišnje cijene pojedinog privremenog objekta, uplaćenoj na žiro račun Općine Malinska-Dubašnica broj: HR24 2402 0061 8253 8253 0000 6, s pozivom na broj: 68 5738-OIB;
– za ostvarivanje prednosti za ponuđače iz članka 10. stavak 4. (prebivalište ili sjedište) i stavak 6. (raniji zakupnik) izjavu o prihvaćanju najvišeg iznosa ponuđene zakupnine;
– broj žiro ili tekućeg računa na koji se u slučaju neuspjeha na natječaju vraća uplaćena jamčevina.


VI. NAČIN, MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PONUDE


Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU”, pismenim putem na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili neposredno u Pisarnici Općine Malinska-Dubašnica.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 19. lipnja 2019. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.


VII. OTVARANJE PONUDA, PRVENSTVO ODABIRA I UGOVORI


Javno otvaranje pristiglih ponuda izvršiti će se u velikoj vijećnici Općine Malinska-Dubašnica 19. svibnja u 12:oo sati. Na javnom otvaranju biti će javno objavljeni naziv ponuđača, lokacija za koju se natječe, te ponuđeni iznos. Detaljnu provjeru dokumentacije komisija će izvršiti u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.
Natječajni postupak provodi Komisija za provedbu natječaja na čiji prijedlog će Općinski načelnik donijeti odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.
Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.
Kod izbora najpovoljnijeg ponuđača, osim ponuđenog iznosa, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će ispunjavanje uvjeta iz točke 10. stavak 2. Odluke o javnim površinama (kvaliteta sadržaja), članka 10. stavak 4. (prebivalište ili sjedište) i članka 10. stavak 6. (raniji zakupnik).
Ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih obveza za poreze i doprinose, te nepodmirenih obveza prema Općini Malinska-Dubašnica i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica sa bilo koje osnove neće se razmatrati.
Sa natjecateljima čije su ponude prihvaćene na natječaju zaključit će se ugovor o zakupu. Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja. Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvat će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj u natječaju, a ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja lokacija će se dodijeliti prvom zainteresiranom ponuditelju izravnom pogodbom, prema početnoj cijeni iz natječaja. Pravo izravne pogodbe nema ponuditelj koji je odustao od natječaja.
Natjecateljima koji uspiju u natječaju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalima će se vratiti najkasnije u roku od 15 dana od donošenja Odluke o izboru ponuđača.
Prvenstvo izbora lokacije na mjestima gdje je predviđeno postavljanje više štandova sa jednakom ponudom, ima ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu. Raspored ponuđača po pozicijama utvrđuje Općina Malinska – Dubašnica.


OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA
KLASA: 363-01/19-01/2
URBROJ: 2142/05-04-03/7-19-25
Malinska, 11. lipnja 2019. godine

PRILOG 1: Popis lokacija

Povezane teme