Natječaj za zamjenu nekretnine

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13 i 137/15), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09, 14/13 i 43/18), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16)), i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/19-03/1, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-19-8 od 11. travnja 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


NATJEČAJ
za zamjenu nekretnine


I.PREDMET ZAMJENE/PRODAJE


1. U svrhu proširenja prometnice i formiranja okućnice, u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:
– novoformirana cijela z.č. 2580/25 k.o. Sv. Anton, površine 24 m2 (koja se formira od dijela z.č. 1058/1 k.o. Sv. Anton upisane u z.k.ul. 1819 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku i dijela z.č. 2580/3 k.o. Sv. Anton upisane u z.k.ul. 4680 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku), a na način kako je prikazano na Situacionom planu izrađenom od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Antona Grškovića iz Dobrinja od 26. ožujka 2019. godine.
Ponuđena nekretnina nalazi se u predjelu Vrtača, a prema Prostorno-planskoj dokumentaciji unutar zone uređene plaže oznake R2-4..
Početna vrijednost prethodno opisane nekretnine utvrđena je prema Elaboratu procjene vrijednosti br. 026/2019 od 08. travnja 2019. godine, izrađenom od Sudskog vještaka graditeljske struke i procjene nekretnina dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, Japlenički put 37, u visini od ukupno 18.000,00 kn (slovima: osamnaesttisućakuna).
Općina Malinska – Dubašnica za ponuđenu nekretninu potražuje u zamjenu nekretnine koje predstavljaju najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu proširenja prometnice, a uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninom ponuđenom u natječaju može formirati okućnicu.


II. UVJETI ZAMJENE/PRODAJE


Zamjena se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretnini koja je predmet ovog natječaja.
Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.
Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.
U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa danom potpisa ugovora o zamjeni. Troškove vezane za ovjeru Ugovora snosi Općina Malinska – Dubašnica, a porezna davanja snose svaka ugovorna strana za nekretnine koje stječe.
Obveza i trošak Općine Malinska – Dubašnica je izvršiti parcelaciju zemljišta prema Situacionom planu izrađenom od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Antona Grškovića iz Dobrinja od 26. ožujka 2019. godine, a kroz novu katastarsku izmjeru ili po Lokacijskoj dozvoli za gradnju ceste, a također je moguće da postupak parcelacije provede i druga ugovorna strana, a nakon čega će se dodatak ugovoru o zamjeni nekretnina na način da će se sukladno provedenoj parcelaciji omogućiti upis u zemljišnim knjigama.
Na z.č. 2580/3 k.o. Sv. Anton upisano je:
„Primljeno, 05. prosinca 2003. Z-5062/03, Na temelju ugovora o ustanovljavanju pravo služnosti Ug.br.34/0.1/2003 i 35/0.1/2003, ovjereno kod javnog bilježnika Budimir Zvonimira iz Omišlja, dana 29.04.2003., OV-806/805/2003, uknjižuje se pravo služnosti na z.č.2580/3, 2578/3, 2579/2, u svrhu izgradnje (polaganja) 10 (20) KV kabelskog voda TS 10(20) 04 KV Zidarići-vod za TS10(20)04 KV Bogovići, korist: HEP D.O.O., ZAGREB, DP ELEKTROPRIMORJE RIJEKA“
„Primljeno: 09. ožujka 2009. Z-1203/09, Temeljem Ugovora o osnivanju služnosti od 16.01.2009, Klasa: 944-17/09-01/1 i od 14.01.2009, broj: 40/09, uknjižuje se pravo služnosti na z.č. 886/3, 887/24, 1008/6, 1010/5, 2580/3, 2580/4, 2580/7, 2580/10, 2580/13, radi gradnje, postavljanja i održavanja kolektora i to po dužini nekretnina i u širini 1,5m od osi cijevi, u korist: SLUŽNOST PONIKVE D.O.O., OIB: 64125437677, KRK, VRŠANSKA 14“.
„Primljeno: 18. travnja 2006. Z-1863/06 Zabilježuje se postupak utvrđenja granice pomorskog dobra na z.č. 1058/1 i z.č. 2580/3, temeljem Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sveti Anton Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze, Klasa: 342/01/05-01/88, Ur.br. 2170/01-09/12-06-19, te prijedloga RH po ODO Rijeka br. Iph-DO-37/06.“

Temeljem navedene uredbe dio z.č. 2580/3 k.o. Sv. Anton koji se nudi u zamjenu nalazi se izvan granice pomorskog dobra.

Na z.č. 1058/1 k.o. Sv. Anton upisano je:
„Primljeno:18. travnja 2006. Z-1863/06, zabilježen je postupak utvrđenja granice pomorskog dobra na z.č.1058/1 u g.t.1 temeljem Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sveti Anton Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze klasa 342/01/05-01/88 Ur.br. 2170/01-09/12-06-19 te prijedloga RH po ODO Rijeka br. Iph-DO-37/06“
Temeljem navedene uredbe dio z.č. 1058/1 k.o. Sv. Anton koji se nudi u zamjenu nalazi se izvan granice pomorskog dobra.
Na vlasničkom listu za z.č. 2580/3 k.o. Sv. Anton, u trenutku objave ovog Natječaja postoje aktivne plombe Z-40670/2018 (A-I), Z-3839/2019 (A-I), ali se iste ne odnose na navedenu parcelu.


III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE


Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.

Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.


IV. SADRŽAJ PONUDE


Ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB
– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda
– oznaku nekretnine i dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nudi u zamjenu
– procijenjenu vrijednost nekretnine koja se nudi u zamjenu (ponuditelji su dužni
dostaviti procjenu ovlaštenog sudskog vještaka ili Porezne uprave za nekretninu koja se nudi u zamjenu), izraženu u kunama, točno ispisanu brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima)
– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)
– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
– dokaz da postoji pravni interes za formiranje okućnice sa nekretninom iz točke I. ovog natječaja (vlasnički list, ugovor u kupoprodaji i sl., kopija katastarskog plana).

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE


Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se u zamjenu nudi nekretnina koja predstavlja najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu proširenja prometnice, a uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninom ponuđenom u natječaju može formirati okućnicu.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti bilo kojem od ponuditelja.


VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA


Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 29. travnja 2019., u 12:00 sati.

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ–VRTAČA»


Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Načelnika o odabiru.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u Općinu Malinska – Dubašnica svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati, e-mail: renato.zic@malinska.hr ili na telefon 051/750-504.


VII. UGOVOR


Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 15 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.


Klasa: 944-01/19-03/1
Ur.broj: 2142/05-04-03/2-19-9
Malinska, 11. travnja 2019.
Pročelnik:
Bernard Cvelić

Povezane teme