Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za vrijeme održavanja mesopusnih zabava u Malinskoj

Temeljem odluke Općinskog načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 3. siječnja 2019. godine, a na temelju članka 7. i 8.  Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/05, 6/11,  3/14 i 11/15), Općina Malinska–Dubašnica objavljuje


JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za vrijeme održavanja

mesopusnih zabava u Malinskoj


I. Predmet natječaja:

Predmet natječaja je dodjela javne površine namijenjene za postavljanje ugostiteljske opreme za pružanje ugostiteljskih djelatnosti tijekom mesopusnih zabava, kako slijedi:


Rb

Namjena površineDatumVrijemeLokacijaBroj lokacija

Početna cijena

1Pružanje ugostiteljskih usluga (prehrana i piće)26. 1. 2019.

9. 2. 2019.

23. 2. 2019.

5. 3. 2019.

do 4:00 27.1.2019.

do 4:00 10.2.2019.

do 4:00 24.2.2019.

do 24:00 5.3.2019.

Parkiralište „Markat“ u Malinskoj (Mesopusni šator)1

32.000,00 kn

(8.000,00 kn/dan za 4 događanja)II. Vrijeme zakupa
:

Površina koja se dodjeljuje za navedenu namjenu može se koristiti za vrijeme mesopusnih zabava u Općini Malinska – Dubašnica i to:

 • na dan otvaranja Mesopusta 26. siječnja 2019. godine,
 • u dane mesopusnih zabava 9. i 23. veljače 2019. godine (subote),
 • na završni dan Mesopusta 5. ožujka 2019. godine (utorak).

Predaje se jedinstvena ponuda sa jedinstvenom cijenom koja obuhvaća sva događanja. Ponuda koja bude dostavljena sa zasebno izraženim cijenama po datumu neće se razmatrati.

 

Korisnik je dužan postaviti i koristiti isključivo opremu i uređaje koji su tipizirani i atestirani.

Općina Malinska-Dubašnica osigurava priključak na električnu energiju, potreban broj posuda za zbrinjavanje otpada i sanitarne (kemijske) WC, te će postaviti stolove s klupama i osigurati zaštitarsku službu za vrijeme zabavnog programa.

 

III. Tehničko rješenje i namjena privremenog objekta:

Zakupnik je dužan u prostoru šatora postaviti i organizirati kuhinju i šank za pružanje ugostiteljskih usluga pripreme hrane i pića sa pripadajućom opremom za što će zakupodavac osigurati prostor u šatoru.

 

IV. Posebni uvjeti:
Osim plaćanja zakupnine zakupnik je dužan prihvatiti uvjete davanja u zakup kako slijedi:

 • cjenik pića i hrane obvezan je dogovoriti sa organizatorom događanja Maškaranom udrugom Dubašnica,
 • obvezan je osigurati minimalno 100 porcija jote za na dan otvorenja Dubašljanskog mesopusta o svom trošku,
 • obvezan je osigurati cca. 50 sendviča za sudionike Dječjeg riječkog karnevala i cca. 120 sendviča za sudionike Riječkog karnevala o svom trošku.

 

V. Zakupnina:

Za zakupljenu površinu plaća se ugovorena zakupnina jednokratno prije zaključenja ugovora!

VI. Prijave na natječaj moraju sadržavati:

Prijave moraju sadržavati:

 • naziv i točnu adresu ponuditelja;
 • obrtnicu, izvadak iz sudskog registra ili rješenje strukovnog tijela iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu;
 • potvrdu porezne uprave o podmirenim javnim davanjima iz koje je vidljivo da su podmirene sve dospjele porezne obveze i doprinosi i druga državna davanja, ne starija od 30 dana do dana objave natječaja;
 • potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne starija od 30 dana od dana objave natječaja (Ponikve usluga d.o.o. i KD Dubašnica d.o.o.);
 • opis ponude – usluge;
 • IZNOS ponuđene zakupnine za najam površine sa jedinstvenom cijenom koja obuhvaća sva događanja;
 • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 20% od početne cijene, uplaćenoj na žiro račun Općine Malinska-Dubašnica broj: HR2424020061825300006, s pozivom na broj: 68 5738-OIB;
 • broj žiro ili tekućeg računa na koji se u slučaju neuspjeha na natječaju vraća uplaćena jamčevina.

Kod izbora najpovoljnijeg ponuđača, osim ponuđenog iznosa, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će ispunjavanje uvjeta iz članka 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina.

VII. Rok za podnošenje prijava:

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU”, pismenim putem na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili osobno u Pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, najkasnije do 15. siječnja 2019. godine do 12:00 sati.

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

VIII. Otvaranje ponuda, prvenstvo odabira i ugovori:

Natječajni postupak provodi Komisija za provedbu natječaja na čiji prijedlog će Općinski načelnik donijeti odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.

O rezultatu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Kod izbora najpovoljnijeg ponuđača, osim ponuđenog iznosa, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će i ponuđena kvaliteta ponude.

Ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih obveza za poreze i doprinose, te nepodmirenih obveza prema Općini Malinska-Dubašnica i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica sa bilo koje osnove neće se razmatrati.

Sa natjecateljem čija je ponuda prihvaćena na natječaju zaključit će se ugovor o zakupu najkasnije u roku od 8 dana od donošenja Odluke o izboru ponuđača. Ukoliko do tada ne pristupi potpisu ugovora smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj i nema pravo na povrat jamčevine.

Natjecatelju s kojim se zaključi ugovor o zakupu javne površine,  jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalima će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od donošenja Odluke o izboru ponuđača.

Odabrani ponuditelj dužan je ponuđeni iznos zakupnine umanjen za iznos uplaćene jamčevine uplatiti do dana sklapanja ugovora o zakupu javne površine.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja natječaja bez obveze obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.


OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA

Načelnik: Robert Anton Kraljić

 


KLASA: 363-01/19-01/1

URBROJ: 2142/05-04-03/5-19-2

Malinska, 4. siječnja 2019.

Povezane teme