Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 402-01/19-01/1

URBROJ: 2142/05-04-01/7-19-1

Malinska, 02. siječnja 2019.


Temeljem odredbi Pravilnika o financiranju javnih potreba, KLASA: 400-01/15-01/3, URBROJ: 2142/05-04-01/2-15-1, od 30.12.2015. Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica, dana 02. siječnja 2019. godine, objavljuje


Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge


(1) Općina Malinska-Dubašnica poziva udruge da se prijave na financijsku podršku programima i projektima od interesa za opće dobro. Temeljem članka 1. stavka 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica sve odredbe ovog Javnog natječaja koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program i/ili projekt za sljedeća prioritetna područja:

* Prioritetno područje 1 – Potpora udrugama u poljoprivredi:

 • Poticanje i unapređenje uzgoja i zaštite autohtonih poljoprivrednih i životinjskih vrsta te prerada, proizvodnja i plasman finalnih autohtonih proizvoda
 • Promidžba lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša, te poštivanja prirodnih i društvenih pravila

* Prioritetno područje 2 – Socijalna skrb: Humanitarno-socijalni rad:

 • Pružanje psihosocijalne i fizičke podrške i rad s oboljelim osobama, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima
 • Rad sa socijalno ugroženim osobama
 • Organizacija i provođenje humanitarno socijalnih aktivnosti
 • Rad na području suzbijanja širenja bolesti ovisnosti kod djece i mladih te na području prevencije i resocijalizacije, odnosno psihosocijalne rehabilitacije ovisnika
 • Zaštita i promocija ljudskih prava

* Prioritetno područje 3 – Promicanje kulture:

 • Očuvanje nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjevi i svirka), narodne nošnje i običaja
 • Provođenje i organiziranje raznih programa glazbenog, scenskog, likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja
 • Znanstveno-istraživački rad i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa
 • Izdavačka djelatnost literarnog, glazbenog i scenskog izričaja
 • Organizacija i sudjelovanje na kulturno umjetničkim i zabavnim manifestacijama

* Prioritetno područje 4 – Razvoj sporta i rekreacije:

 • Poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
 • Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja, te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,
 • Vođenje i organizacija sportskih natjecanja
 • Postizanje vrhunskih sportskih uspjeha
 • Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana,
 • Tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,
 • Stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.

* Prioritetno područje 5 – Razvoj civilnog društva:

 • Promicanje ljudskih prava i vrijednosti, solidarnosti, tolerancije i uvažavanja, aktivnog sudjelovanja, društvene kohezije, socijalne održivosti, ekološke održivosti te miroljubivosti
 • Okupljanje članova sa svrhom unapređenja kvalitete života te kvalitetnog i organiziranog provođenja slobodnog vremena
 • Promicanje religijske kulture
 • Rad na očuvanju i zaštiti okoliša i životinja

(3) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 1.395.000,00 kuna:

 • I. Prioritetno područje 1: 60.000,00
 • II. Prioritetno područje 2: 60.000,00
 • III. Prioritetno područje 3: 265.000,00
 • IV. Prioritetno područje 4: 790.000,00
 • V. Prioritetno područje 5: 220.000,00

(4) Najmanji i najveći iznosi financijskih sredstava koji se mogu prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu po pojedinim prioritetnim područjima su:

Najmanji iznos     Najveći iznos

 • Prioritetno područje 1: 1.000,00               40.000,00
 • Prioritetno područje 2: 1.000,00              20.000,00
 • Prioritetno područje 3: 1.000,00           220.000,00
 • Prioritetno područje 4: 1.000,00           200.000,00
 • Prioritetno područje 5: 1.000,00              60.000,00

(5) Rok za dostavu prijave na natječaj je petak 01. veljače 2019. godine u 12:00 sati bez obzira na način dostave.

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program i dva projekta u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja. Udruga može prijaviti program samo ako ima članove s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica.

(7) Prijavu programa ili projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je programski usmjerena na rad u navedenim prioritetnim područjima, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, koja je u slučaju neprovedbe odobrenog programa ii projekta vratila sredstva Općini, te koja ispunjava sve uvjete propisane Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica i Uputom za prijavitelje.

(8) Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

(9) Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa ili projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje, kao i postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja.

(10) Prijedlozi programa ili projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na web portalu Općine Malinska – Dubašnica.

(11) Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku (na CD-u ili e-mailom). Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, i ovjerene službenim pečatom organizacije. Prijava u elektroničkom obliku (na CD-u ili e-mailom) sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku.

(12) Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja: Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom ”Ne otvarati”.

(13) Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Općina Malinska-Dubašnica

Lina Bolmarčića 22

51511 Malinska

i e-mailom na adresu: ivana.dubrovic@malinska.hr


(14) Razmatrat će se samo programi ili projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(15) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: ivana.dubrovic@malinska.hr .


PRILOZI:
Javni natječaj tekst 2019
Uputa za prijavitelje 2019
Pravilnik o financiranju javnih potreba OMD

Obrasci:
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2019
Obrazac izjave o partnerstvu 2019
Obrazac opisa programa ili projekta 2019
Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 2019
Obrazac proračuna programa ili projekta 2019
Obrazac ugovora o financiranju 2019
Obrazac za procjenu kvalitete prijave 2019
Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza 2019
Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 2019

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA