Nova odluka o komunalnoj naknadi

Nova odluka o komunalnoj naknadi

U kolovozu je stupio na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18) koji je utvrdio obvezu jedinicama lokalne samouprave da usklade svoje opće akte s odredbama novog Zakona. Radi se o aktima iz područja komunalnog gospodarstva: Odluci o komunalnoj naknadi, Odluci o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade i Odluci o komunalnom doprinosu, te Programu građenja i Programu održavanja komunalne infrastrukture kojima se raspoređuje trošenje sredstava od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Također je utvrđena obveza usklađenja Odluke o komunalnom redu u roku od godine dana od stupanja na snagu Zakona te ustrojavanje evidencije komunalne infrastrukture. Slijedom zakonom utvrđenih obveza, Općinsko je vijeće na sjednici 28. studenog usvojilo novu Odluku o komunalnoj naknadi i novu Odluku o visini boda komunalne naknade (B) koje će se primjenjivati od 1. siječnja 2019. godine. Odlukom o komunalnoj naknadi utvrđena su područja zona u kojima se naplaćuje komunalna naknada s pripadajućim koeficijentima zona, koeficijenti namjene različito po pojedinoj namjeni za koju se ona koristi, rokovi plaćanja komunalne naknade, nekretnine koje su važne za Općinu Malinska-Dubašnica koje se oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, te opći uvjeti i razlozi za djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

 Izračun komunalne naknade

Godišnji iznos komunalne naknade predstavlja umnožak površine nekretnine, vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn) za predmetnu nekretninu.

Komunalna naknada = površina (m2 ) x bod (B) x koef. namjene (Kn) x koef. zone (Kz)

 • Vrijednost boda (B) – Odlukom o visini boda komunalne naknade (B) utvrđena je vrijednost boda koji predstavlja visinu komunalne naknade u kunama po metru četvornom (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave. Dosadašnja visina boda (B) u Općini Malinska-Dubašnica iznosila je 0,52 kn/m2 mjesečno, odnosno 6,24 kn/m2 na godišnjoj razini. Novom odlukom utvrđena je vrijednost boda od 4,12 kn/m2 godišnje.
 • Koeficijent zone (Kz) – Područja zona u kojima se naplaćuje komunalna naknada određena su s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom na način da prva zona obuhvaća područje jedinice lokalne samouprave koje je najbolje uređeno i opremljeno komunalnom infrastrukturom i nosi najviši koeficijent zone (Kz) koji je za prvu zonu 1,00, dok se za ostale zone koeficijent utvrđuje u nižem iznosu. U tablici je prikazana usporedba dosadašnjih područja zona i pripadajućih koeficijenata s vrijednostima iz nove odluke.
 • Koeficijent namjene (Kn) – Ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, iznosi za:
 1. stambeni i garažni prostor 1,00
 2. poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti od 1,00 do 5,00
 3. poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne od 1,00 do 10,00
 4. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti koeficijent iznosi 10 % koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor
 5. neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05.

Iznimka su hoteli, apartmanska naselja i kampovi za koje je određeno da visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5 % ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području dotične jedinice lokalne samouprave. U odnosu na dosadašnju odluku koeficijenti namjene (Kz) ostali su nepromijenjeni.

Učinak nove Odluke o komunalnoj naknadi

Kod pripreme nove odluke obavljena je analiza dosadašnje naplate komunalne naknade i usporedba s naplatom komunalne naknade u susjednim jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku i šire. Utvrđeno je kako je dosadašnja visina komunalne naknade u Općini Malinska-Dubašnica među nižima u okolici te je utvrđeno kako se svake godine razina uređenja i održavanja komunalne infrastrukture (ceste, javne i zelene površine, igrališta, javna rasvjeta i dr.) značajno povećava. Dosadašnja odluka i visina komunalne naknade primjenjuje se od 2010. godine i u tom razdoblju do danas troškovi ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture su značajno porasli. Stoga je predložena i usvojena korekcija komunalne naknade na način da će visina komunalne naknade porasti:

 • 10 % za područje nove I. zone (Malinska, Bogovići, Milčetići, Zidarići i Radići)
 • 12,2 % za područje nove II. zone (Porat i Vantačići)
 • 13,9 % za područje nove III. zone (Sveti Vid, Kremenići, Žgombići, Turčići i Sabljići)
 • 10 % za ostala naselja.


Bernard Cvelić

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA