Natječaj za zamjenu nekretnina Novina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/18-03/4, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-18-2 od 28. kolovoza 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje

NATJEČAJ

za zamjenu nekretnina


I.PREDMET ZAMJENE/PRODAJE


1. U svrhu formiranja prometnice i građevinske parcele, u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:
– cijela k.č. 4093/15 k.o. Malinska – Dubašnica, upisana u z.k.ul. 1677 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, površine 109 m2.
Ponuđena nekretnina nalazi se unutar granica građevinskog područja, u ulici Novina.
Početna vrijednost prethodno opisane nekretnine utvrđena je u visini od ukupno 10.900,00 EUR-a (slovima: desettisućadevetstoeura), plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.
Općina Malinska – Dubašnica za ponuđenu nekretninu potražuje u zamjenu nekretnine koje predstavljaju najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja ulice Novina, a uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninom ponuđenom u natječaju može formirati građevinsku parcelu.


II. UVJETI ZAMJENE/PRODAJE


Zamjena se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretnini koja je predmet ovog natječaja.
Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.
Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.
U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa danom potpisa ugovora o zamjeni. Troškove vezane za ovjeru Ugovora snosi Općina Malinska – Dubašnica, a porez na promet nekretnina, snose svaka ugovorna strana za nekretnine koje stječe.
Općina Malinska – Dubašnica ovim putem upoznaje kupca/najpovoljnijeg ponuditelja da je na k.č. 4093/15 k.o. Malinska – Dubašnica, upisanoj u z.k.ul. 1677 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u teretovnici pod C upisano: „Primljeno: 18. veljače 1975. Z – 392/75 Na temelju kupoprodajnog ugovora od 13. veljače 1975. g., uknjiženo je pravo služnosti prolaza u širini od 2m, radi dolaska na more, koji ide po postojećem prirodnom kanalu, u korist z.č. 1491/1 k.o. Sv. Anton, a na teret z.č. 1491/2 k.o. Sveti Anton.“ Potreba za navedenom služnošću više ne postoji, a obveza je kupca/najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti njeno brisanje.


III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE


Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.
Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.
U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.


IV. SADRŽAJ PONUDE


Ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB
– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda
– oznaku nekretnine i dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nudi u zamjenu (vlasnički
list, zapisnik itd.)
– procijenjenu vrijednost nekretnine koja se nudi u zamjenu
(ponuditelji su dužni dostaviti procjenu ovlaštenog sudskog vještaka ili Porezne
uprave), izraženu u kn/m2 i ukupno u kunama, točno ispisanu brojkama i slovima
– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)
– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
– dokaz da postoji pravni interes za formiranje građevinske parcele sa nekretninom iz točke I. ovog natječaja (vlasnički list, ugovor u kupoprodaji i sl., kopija katastarskog plana)


V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE


Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se u zamjenu nudi nekretnina koja predstavlja najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja ulice Novina, a uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninom ponuđenom u natječaju može formirati građevinsku parcelu.
Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti bilo kojem od ponuditelja.


VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA


Krajnji rok za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostave, je 17. rujna 2018., u 12:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.
Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ– NOVINA»


Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.
Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.
Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Vijeća o odabiru.
Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.
Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u Općinu Malinska – Dubašnica svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati, e-mail: renato.zic@malinska.hr ili na telefon 051/750-504.


VII. UGOVOR


Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 15 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.


Klasa: 944-01/18-03/4
Ur.broj: 2142/05-04-03/2-18-3
Malinska, 30. kolovoza 2018.


Pročelnik:
Bernard Cvelić

Povezane teme