Natječaj za dodjelu javnih površina radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti za vrijeme Polinarove i Malinskarskih noći

Natječaj za dodjelu javnih površina radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti za vrijeme Polinarove i Malinskarskih noći

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Malinska – Dubašnica KLASA: 363-01/18-01/54 URBROJ: 2142/05-03/1-18-1 od 28. lipnja 2018. godine, a na temelju članka 7. i 8.  Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15 i 5/17), Općina Malinska–Dubašnica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

za vrijeme održavanja ljetnih manifestacija

Predmet natječaja je za dodjelu javnih površina za postavljanje ugostiteljske opreme za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja ljetnih manifestacija kako slijedi:

Rb Manifestacija Datum Vrijeme Lokacija Broj lokacija Početna cijena
1 Sv. Apolinar – „Polinarova“ 20. 7. 2018. do 4:00 21.7.2018. Bogovići
(igralište osnovne škole)
2 8.000,00 kn

(po lokaciji)

2 „Malinskarske noći“

(3 večeri)

26. 7. 2018.      27. 7. 2018.

28. 7. 2018.

do 4:00 27.7.2018.

do 4:00 28.7.2018.

do 4:00 29.7.2018

 Malinska – Centar (Lastavica) 1 4.000,00 kn

(po danu )

Malinska – Centar (Jaz) 1 10.000,00 kn

(po danu)

 

Ponude za manifestacije se predaju odvojeno za svaku pojedinu lokaciju. Za manifestaciju pod br. 2 podnosi se ponuda za sva tri dana s time da u ponudi obavezno upisati iznos ponude po danu.

Iznos jamčevine za podnošenje ponude iznosi 50% početnog iznosa zakupnine.

Informacije o lokacijama i manifestacijama mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili na upit ponuditelja uvidom na licu mjesta.

Organizator manifestacija su Općina Malinska-Dubašnica i Turistička zajednica Općine Malinska-Dubašnica koji organiziraju zabavni program i snose troškove istog.

Korisnik ne može postaviti opremu van odobrene javne površine.

Za vrijeme održavanja manifestacije u ugostiteljskoj ponudi korisnik mora nuditi jela i pića i to, kako slijedi:

 • za manifestaciju pod rednim brojem 1. korisnik u ugostiteljskoj ponudi mora nuditi jela i pića kako slijedi: mesne proizvode (meso s roštilja i dr.) te pića (kvalitetno vino i dr.).
 • za manifestacije pod brojevima 2. korisnik u ugostiteljskoj ponudi mora nuditi jela i pića kako slijedi: ribu (plava riba, bijela riba, lignje i dr.), mesne proizvode (meso s roštilja i dr.) te pića (kvalitetno vino i dr.)

Korisnik je dužan postaviti i koristiti isključivo opremu i uređaje koji su tipizirani i atestirani.

Organizator Općina Malinska-Dubašnica osigurava priključak na električnu energiju i potreban broj posuda za zbrinjavanje otpada i sanitarne (kemijske) WC, te će na javnu površinu postaviti stolove s klupama i osigurati zaštitarsku službu za vrijeme zabavnog programa.

Korisnik je dužan javnu površinu osloboditi od osoba i stvari, dovesti je u prvobitno stanje te izvršiti čišćenje iste najkasnije do 6:00 sata slijedećeg dana od dana određenog za manifestaciju.

Prijave moraju sadržavati:

 • naziv i točnu adresu ponuditelja;
 • obrtnicu, izvadak iz sudskog registra ili rješenje strukovnog tijela iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu (ne stariju od 6 mjeseci);
 • potvrdu porezne uprave o podmirenim javnim davanjima iz koje je vidljivo da su podmirene sve dospjele porezne obveze, doprinosi i druga javna davanja, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja;
 • potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne starija od 30 dana od dana objave natječaja (Ponikve usluga d.o.o. i KD Dubašnica d.o.o.)
 • naznaku rednog broja površine i djelatnosti (namjene prostora), opis ponude-usluge i opis privremene naprave – štanda (opis, skica, fotografija);
 • IZNOS ponuđene zakupnine za najam površine;
 • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 50% od početne cijene, uplaćenoj na žiro račun Općine Malinska-Dubašnica broj: HR24 24020061 8253 0000 6, s pozivom na broj: 68 5738-OIB;
 • broj žiro ili tekućeg računa na koji se u slučaju neuspjeha na natječaju vraća uplaćena jamčevina.

Prijave na natječaj se predaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU”, u Pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica (Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska), najkasnije do 9. srpnja 2018. godine do 12:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Natječajni postupak provodi Komisija za provedbu natječaja na čiji prijedlog će Općinski načelnik donijeti odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude i objaviti je na web stranici Općine.

Kod izbora najpovoljnijeg ponuđača, osim ponuđenog iznosa, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će ispunjavanje uvjeta iz članka 10. stavak 4. i članka 10. stavak 2. Odluke o davanju u zakup javnih površina.

Ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih obveza za poreze i doprinose, te nepodmirenih obveza prema Općini Malinska-Dubašnica i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica sa bilo koje osnove neće se razmatrati.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne pristupi potpisu ugovora u roku od 8 dana od objave Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvat će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj u natječaju, a ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja lokacija će se dodijeliti prvom zainteresiranom ponuditelju izravnom pogodbom, prema početnoj cijeni iz natječaja. Pravo izravne pogodbe nema ponuditelj koji je odustao od natječaja.

Odabrani ponuditelj dužan je ponuđeni iznos zakupnine umanjen za iznos uplaćene jamčevine uplatiti do dana sklapanja ugovora o zakupu javne površine.

Odabranim ponuditeljima vratiti će se uplaćena zakupnina u sljedećim slučajevima:

 • ukoliko se zbog vremenskih uvjeta uopće ne održi manifestacija, ponuditeljima se vraća 100% uplaćena zakupnina za pojedini dan,
 • ukoliko se zbog vremenskih uvjeta prekine održavanje manifestacije prije ponoći, ponuditeljima se vraća 50 % uplaćene zakupnine za pojedini dan.

Ponuditelji nemaju pravo na povrat uplaćene zakupnine ukoliko se održavanje pojedine manifestacije prekine radi vremenskih prilika iza ponoći.

Natjecateljima koji uspiju u natječaju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalima će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od donošenja Odluke o izboru ponuđača.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja natječaja bez obveze obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

 

OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA

 

KLASA: 363-01/18-01/54

URBROJ: 2142/05-04-03/5-18-2

Malinska, 28. lipnja 2018. godine

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA