Natječaj za davanje u zakup 2 (dvije) kamene kućice

Natječaj za davanje u zakup 2 (dvije) kamene kućice

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15) i članka 5. Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2014 za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Malinska, lokacija LUKOBRAN – Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. dana 30. ožujka 2018. g. raspisuje slijedeći:


N A T J E Č A J

Za davanje u zakup 2 (dvije) kamene kućice


 

  1. PREDMET NATJEČAJA:

Predmet natječaja su dvije tipizirane kamene kućice, površine 12 m2 svaka, namijenjene za obavljanje djelatnosti kako slijedi:

 

Redni broj

(lokacija)

Djelatnost Rok (mjeseci)

Od 01.05.2018-31.10.2018

Početna godišnja cijena zakupnine (cijena je izražena bez PDV)

4

Pripremanje i ambulantna prodaja jednostavnih jela sa ambalažiranim napitcima 6 29.000 kuna

8

Turistička agencija i/ili rent a car

6

15.000 kuna

 

Lokacija svake pojedine kućice je obilježena na grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog natječaja.

Zakupnik nema pravo postavljanja nikakvih  naprava osim reklame.


 

  1. VRIJEME ZAKUPA

Zakup kamenih kućica može se koristiti u razdoblju u periodu od 1. svibnja do 31. listopada 2018. g.

 

Zakup se daje prema viđenom stanju odnosno zakupnik zakupljuje objekt prema zatečenom stanju. Sva eventualna ulaganja zakupnika su moguća samo uz prethodnu suglasnost zakupodavca – KD Dubašnica d.o.o., bez prava na povrat uloženih sredstava.


 

  1. ZAKUPNINA I TROŠKOVI

Zakupnici su obvezni plaćati zakupninu prije zaključenja Ugovora o zakupu za 2018.g.

 

Pored zakupnine uvećane za PDV, zakupnike je obvezan podmirivati troškove struje i vode za kućicu br. 4, tj. struje za kućicu br. 8.

KD ‘Dubašnica’ d.o.o. će mjesečno ispostavljati poseban račun za struju i vodu prema stanju brojila za svaku pojedinu kućicu koji podmiruje zakupnik.

 

Zakupnik je odgovoran za udovoljavanje svih uvjeta za uredno i zakonito obavljanje djelatnosti (minimalni tehnički uvjeti i sl.) te snosi sve troškove za isto.

 


 

  1. SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda obavezno mora sadržavati:

– ime i prezime odnosno naziv pravne osobe ponuditelja, s naznakom prebivališta ili sjedišta, OIB, žiro račun (IBAN) ponuditelja i naziv poslovne banke kod koje  ima račun,

– oznaku lokacije (redni broj kućice) za koju se natječe,

– iznos ponude (najmanje u visini početnog iznosa) izraženo u obliku:

IZNOS GODIŠNJE ZAKUPNINE KAO OSNOVICA + PDV = UKUPAN IZNOS

(na primjer 30.000,00 kuna godišnje + 7.500,00 kuna PDV= 37.500,00 kuna)

– sadržaj djelatnosti-ponude (taksativno navesti što će se nuditi odnosno koju će djelatnost obavljati),

– preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, presliku izvadaka iz obrtnog registra za obrte,  presliku iz sudskog registra za pravne osobe,

– potvrdu Općine Malinska – Dubašnica da nema duga po bilo kojoj osnovi prema navedenoj Općini, ne stariju od 30 dana,

– potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave da nema duga po osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, ne stariju od 30 dana,

– dokaz o uplati jamčevine (uplatnica, potvrda i drugo),

-ime i prezime te telefon kontakt osobe,

-elektronska pošta (mail) ponuditelja na koju pristaje primati obavijesti, naloge i ostala pismena KD Dubašnica d.o.o.


 

  1. UPLATA I POVRAT JAMČEVINE

Uplata jamčevine u visini od 10% od UKUPNOG IZNOSA (osnovica + PDV) početne zakupnine se uplaćuje  na žiro račun trgovačkog društva Dubašnica d.o.o. – IBAN: HR5023600001102423676 kod Zagrebačke banke d.d. s pozivom na broj: 00 OIB-redni broj kućice

 

U slučaju da ne bude izabran na natječaju, jamčevina će se ponuditelju vratiti na žiro račun naznačen u ponudi.


  1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponude sa svim prilozima se podnose najkasnije do 13. travnja 2018. g.  (uključujući i taj dan) pisanim putem u zatvorenoj koverti sa naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA ZAKUP“ na adresu:

KOMUNALNO DRUŠTVO „DUBAŠNICA“ d.o.o., STIPKINO 21, 51511 MALINSKA ili donijeti osobno na istu adresu najkasnije do 13. travnja 2018.g. u 14,00 sati.

 


  1. RAZMATRANJE PONUDA

Ako u trenutku podnošenja ponude ponuditelj ima nepodmireni dospjeli dug prema Općini Malinska – Dubašnica ili dug po osnovi javnog davanja, ponuda se neće uzeti u razmatranje odnosno iste će se odbaciti

 

Nepotpune ponude koje ne sadrže sve podatke i isprave iz točke 4. natječaja, neće se uzeti u razmatranje, odnosno iste će se odbaciti.

 

Nepravodobne ponude (poslane ili donesene izvan roka iz točke 6. natječaja neće se uzeti u razmatranje, odnosno iste će se odbaciti.

 

Dana 16. travnja 2018. g. u 9,00 sati održat će se javno otvaranje pristiglih ponuda, čemu može biti nazočan po jedan predstavnik ponuđača.

 

O rezultatu natječaja ponuditelji će biti izvješteni putem pisane obavijesti koja će biti poslana na adresu koju su naznačili u ponudi u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda te putem elektronske pošte (maila) koju su naznačili u ponudi koji će biti poslan u istom roku.

 

Kriterij za odabir će biti najviši iznos ponude (OSNOVICA + PDV = UKUPAN IZNOS).

 

Natječajni postupak i pregled ponuda provodi Komisija za provedbu natječaja na čiji prijedlog će direktor KD ‘Dubašnica’ d.o.o. donijeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

 


  1. POTPIS UGOVORA I UPLATA OSTATKA CIJENE

Ponuditelji čija je ponuda prihvaćena su obvezni u roku od 3 dana od primitka obavijesti o rezultatu natječaja odnosno da im je ponuda prihvaćena:

-uplatiti ostatak ponuđenog ukupnog iznosa godišnje zakupnine za 2018.g.  (jamčevina se uračunava u ponuđeni ukupni iznos) na žiro račun iz točke 5. natječaja.

-pristupiti osobno u prostorije KD ‘Dubašnica’ d.o.o. radi potpisa unaprijed pripremljenog Ugovora o zakupu (svakim radnim danom od 9,00 – 14,00 sati).

Sa sobom ponuditelj mora imati osobnu iskaznicu i pečat (ukoliko je riječ o obrtu ili pravnoj osobi)

 

Ukoliko ponuditelj ne postupi u roku i u svemu sukladno ovoj točki, smatrat će se da je odustao te gubi pravo na povrat jamčevine koju zadržava Komunalno društvo Dubašnica d.o.o.. U tom slučaju, na potpis Ugovora pozvati slijedeći najpovoljniji ponuđač, za kojeg vrijede svi uvjeti i rokovi iz ove točke.

 

Kontrolu obavljanja djelatnosti i ispunjavanja svih nenovčanih obveza iz Ugovora o zakupu provodi ovlaštena osoba KD ‘Dubašnica’ d.o.o..

 

KD Dubašnica pridržava pravo u svakom trenutku poništiti natječaj, bez posebnog obrazloženje uz beskamatni povrat jamčevine svim ponuditeljima.


Natječaj (PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA