Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska -Dubašnica (‘Službene novine Primorsko – goranske županije’, broj 9/13, 50/13, 4/14, 14/14, 11/15) načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


JAVNI NATJEČAJ

za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće

na području Općine Malinska – Dubašnica


1. Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska – Dubašnica.

2. Obavljanje poslova iz točke 1. povjerava se pravnim ili fizičkim osobama temeljem pisanog ugovora na rok od 1 (jedne) godine.

3. Natječajna dokumentacija može se preuzeti na službenim stranicama Općine Malinska – Dubašnica www.malinska.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska, svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje ponuda.

4. Rok za podnošenje ponuda ističe 8. ožujka 2018. god. u 10,00 sati bez obzira na način dostave.

5. Otvaranje ponuda izvršit će se 8. ožujka 2018. god. u 10,00 sati u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

6. Najpovoljnijom ponudom ocijeniti će se ponuda sposobnog ponuditelja sa najnižom ponuđenom cijenom.

7. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica, te će dostavit svim ponuditeljima u roku od osam dana od dana izbora.

8. Naručitelj zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude odnosno poništenja natječaja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.


Općina Malinska – Dubašnica

Natječajna dokumentacija

Povezane teme