Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica

Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 15. stavka 3.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’, br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,  84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska – Dubašnica (‘Službene novine Primorsko-goranske županije’, broj 9/13, 50/13, 4/14, 14/14, 11/15) i Odluke Načelnika o objavi javnog natječaja za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica (Klasa: 363-02/18-01/16 URBROJ: 2142/05-03/1-18-1 od 16. veljače 2018. godine), načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


JAVNI    NATJEČAJ

za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica

 


Naručitelj: Općina Malinska-Dubašnica

Sjedište: Lina Bolmarčića 22, Malinska

Telefon: 051/750-500

e-mail: info@malinska.hr

OIB: 36462926568

1.      Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica.

Pod pojmom održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva se redovita tekuća sanacija i popravak nerazvrstanih cesta.

2.      Obavljanje poslova iz točke 1. povjerava se pravnim ili fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog natječaja, temeljem pisanog ugovora za razdoblje od dana sklapanja ugovora do kraja 2019. godine.

3.      Natječajna dokumentacija se može preuzeti na službenim stranicama Općine Malinska – Dubašnica www.malinska.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-  Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska, svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje ponuda.

4.      Rok za podnošenje ponuda ističe 28. veljače 2018. u 10,00 sati bez obzira na način  dostave.

5.      Otvaranje ponuda izvršit će se 28. veljače 2018. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

6.      Najpovoljnijom ponudom ocijenit će se ponuda sposobnog ponuditelja sa najnižom ukupnom cijenom prema jediničnim stavkama iz natječajnog  troškovnika.

7.      Obavijest o odabiru  najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica te će se dostavit svim ponuditeljima, u roku od osam dana od dana izbora.

8.      Naručitelj zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude odnosno poništenja natječaja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 PRIVITAK:
Natječajna dokumentacija

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA