Oglas za prijam u za prijem u službu računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu 1 izvršitelja / icu na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljinog dopusta uz probni rad od dva (2)mjeseca

Oglas za prijam u za prijem u službu računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu 1 izvršitelja / icu na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljinog dopusta uz probni rad od dva (2)mjeseca

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11, u nastavku teksta: ZNS) i Odluke o raspisivanju natječaja za prijam u službu KLASA: 112-03/18-01/1, URBROJ: 2142/05-04-01/1-18-1, objavljuje seOGLAS

za prijam u za prijem u službu računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu
1 izvršitelja / icu na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljinog dopusta
uz probni rad od dva (2)mjeseca


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
– srednja stručna sprema
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje engleskog ili njemačkog jezika
– poznavanje rada na računalu
– položen državni stručni ispit
Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.


Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe i sl.) kojom se potvrđuje ispunjavanja uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem
– dokaz o hrvatskomdržavljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice)

– preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojim se dokazuje da je kandidat ostvario radno iskustvo određeno ovim natječajem

– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

– preslik uvjerenja nadležnog suda da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od trimjeseca)
– preslik dokaza o položenome državnom stručnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio
– običan preslik dokaza o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika (svjedodžbe svih razreda osnovne ili svih razreda srednje škole u kojima je kao predmet položen i engleski ili njemački jezik ili odgovarajuća svjedodžba (certifikat) o završenom tečaju engleskog ili njemačkog jezika A1 stupnja),

– običan preslik dokaza o poznavanju rada na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije ili uvjerenje o osposobljenosti za Računalnog operatera poslovne primjene računala ili svjedodžbu odgovarajućeg razreda srednje škole iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike ili drugu odgovarajuću potvrdu ovlaštenog organizatora tečaja informatike iz koje je vidljivo da je uspješno završen tečaj informatike u čijem su nastavnom sadržaju obuhvaćene osnove rada na računalu i operacijski sustav Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook – elektronička pošta i rad na internetu).


Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva (primjerice: preslik potvrde nadležnog Ministarstva kojom se dokazuje status hrvatskog branitelja ili dragovoljca iz Domovinskog rata, preslik dokaza o nezaposlenosti, preslik dokaza o invaliditetu i druga dokazna sredstva propisana posebnimzakonom).
Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti preslik dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na internetskoj stranici Općine Malinska – Dubašnica (www.malinska.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj internetskoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Malinska – Dubašnica bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, do 19. siječnja 2018. Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Općine Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.


KLASA: 112-03/18-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-18-4
Malinska, 8. siječnja 2018.
Općina Malinska – DubašnicaPrivitak: Upute  i obavijesti kandidatima.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA