Osnovna škola Malinska – Dubašnica traži logopeda

Osnovna škola Malinska – Dubašnica traži logopeda

Na temelju članka 107. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14. i 7/17.)  Osnovna škola Malinska – Dubašnica raspisuje


NATJEČAJ
za sljedeće radno mjesto:


1. Stručni suradnik edukacijsko – rehabilitatorskog smjera – logoped – na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica


Uvjeti: Određeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.


Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti zamolbu, životopis, presliku diplome, presliku domovnice ili osobne iskaznice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju ( ne starijeg od 6 mjeseci), presliku elektroničkog zapisa ili potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti na adresu:


Osnovna škola Malinska – Dubašnica, Stipkino 7, Bogovići, 51511 Malinska
s naznakom “ZA NATJEČAJ”


NAPOMENA: za popunjavanje radnog mjesta potrebna je suglasnost Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji koja je primljena 27. listopada 2017. godine.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objavljivanja natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Datum objave natječaja: 2. studenog 2017. godine

KLASA: 112-01/17-01/08
URBROJ: 2142/05-55-01-17-04


Poveznica: Natječaj


Izvor: Osnovna škola Malinska – Dubašnica

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA