Natječaj za zamjenu nekretnine – Riječka

Natječaj za zamjenu nekretnine – Riječka

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13 i 137/15), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13) članaka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-03/6, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-17-2 od 21. rujna 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


NATJEČAJ

za zamjenu nekretnine

 


I. PREDMET ZAMJENE/PRODAJE          


U svrhu formiranja građevinske parcele i proširenja prometnice, u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:

– cijela z.č. 1104/2 k.o. Sv. Anton, upisana u z.k.ul. 193 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, prema Geodetskom projektu Ev.broj: GP-73/2017 izrađenom od tvrtke GEO-LINE d.o.o. iz Krka, ukupne površine 32 m2.

Ponuđena nekretnina nalazi se unutar granica građevinskog područja, u Riječkoj ulici na području Općine Malinska – Dubašnica.

Početna vrijednost prethodno opisane nekretnine utvrđena je u visini od 1631,09 kn/m2 odnosno ukupno 52.194,88 kn (slovima: pedesetdvijetisućestodevedesetčetirikune i osamdesetosam lipa).

Općina Malinska – Dubašnica za ponuđenu nekretninu potražuje u zamjenu nekretnine koje predstavljaju najveći interes Općine Malinska –  Dubašnica u svrhu proširenja prometnice, a uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninom ponuđenom u natječaju može formirati građevinsku parcelu.


II. UVJETI ZAMJENE/PRODAJE


Zamjena se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska – Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretnini koja je predmet ovog natječaja.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Općina Malinska – Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.

U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa danom potpisa ugovora o zamjeni. Troškove vezane za ovjeru Ugovora snosi Općina Malinska – Dubašnica, a porez na promet nekretnina, snose svaka ugovorna strana za nekretnine koje stječe.

 

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE


Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.

Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor


IV. SADRŽAJ PONUDE


Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB

– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda

– oznaku nekretnine i dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nudi u zamjenu

– procijenjenu vrijednost nekretnine koja se nudi u zamjenu (ponuditelji su dužni dostaviti procjenu ovlaštenog sudskog vještaka ili Porezne uprave za nekretninu koja se nudi u zamjenu), izraženu u kn/m2 i ukupno u kunama, točno ispisanu brojkama  i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima)

– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)

– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili  putovnice)

– dokaz da postoji pravni interes za formiranje građevinske parcele sa nekretninom iz  točke I. ovog natječaja (vlasnički list, ugovor u kupoprodaji i sl., kopija katastarskog plana)


V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE


Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se u zamjenu nudi nekretnina koja predstavlja najveći interes Općine Malinska -Dubašnica u svrhu proširenja prometnice, a uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninom ponuđenom u natječaju može formirati građevinsku parcelu.

Općina Malinska – Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti bilo kojem od ponuditelja.


VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA


Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 09. listopada 2017., u 12:00 sati.

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska

«NE OTVARATI – NATJEČAJ–RIJEČKA»


Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Načelnika o odabiru.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska – Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u Općinu Malinska – Dubašnica svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati, e-mail: renato.zic@malinska.hr ili na telefon 051/750-504.


VII. UGOVOR


Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 15 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.


Klasa: 944-01/17-03/6

Ur.broj: 2142/05-04-03/2-17-3

Malinska, 21. rujna 2017.


Pročelnik:

Bernard Cvelić

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA