Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

Temeljem zaključka Načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 06.ožujka 2017. godine, a na temelju članka 7. i 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko‐goranske županije“, broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15 i 5/17), Općina Malinska‐Dubašnica objavljujeJ A V N I    N A T J E Č A J
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina


I. PREDMET NATJEČAJA


Predmet natječaja su javne površine namijenjene za postavljanje privremenih naprava za obavljanje djelatnosti, kako slijedi:II. VRIJEME ZAKUPA


Površina koja se dodjeljuje za navedene namjene može se koristiti za jedno prodajno mjesto za ugovoreno razdoblje u periodu do 15. listopada 2017. godine, osim za lokacije pod brojem 4.1, 4.2, 7.3 koje se daju u zakup do 15. listopada 2018. godine, te lokacije pod brojem 9.1, 9.2, 9.3, 11.1 i 12.1 koje se daju u zakup do 15. listopada 2021. godine.


III. TEHNIČKO RJEŠENJE I IZGLED PRIVREMENOG OBJEKTA

Na lokacijama 2.1, 2.2, 2.3 KOD FOTO STUDIJA, 3.2 PARKIRALIŠTE MARKAT, 9.1, 9.2, 9.3 MARŠIĆI, 11.1 RIBARSKO SELO i 13.1, 13.2 KOD KRIŽA NA ULAZU U NASELJE MILOVČIĆI nije osiguran priključak na elektroenergetsku mrežu, stoga se zakupnik sam mora pobrinuti za električnu energiju, uz uvjet da se za proizvodnju električne energije ne mogu koristiti motorni agregati i ostali uređaji koji stvaraju buku ili štetne plinove na lokaciji 2.1., 2.2 i 2.3 KOD FOTO STUDIJA.

Na lokaciji 11.1 i 12.1 nije osiguran priključak tekuće vode, te se zakupnik mora sam pobrinuti za vodu.

Prethodna provjera mogućnosti Ishođenja i ishođenje minimalnih tehničkih uvjeta za pojedine djelatnosti obveza je svakog pojedinog zakupnika na svakoj pojedinoj lokaciji, te Općina Malinska ‐ Dubašnica ne odgovara za slučaj nemogućnosti ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta iz bilo kojeg razloga.

Na lokacijama 4.2, 7.3, 11.1 i 12.1 (ugostiteljska djelatnost) u cijenu je uračunato korištenje javne površine za postavljanje ugostiteljske terase uz ugostiteljski objekt ukupne površine 20 m2. Zakupnik navedene lokacije može, nakon potpisa ugovora zatražiti i veću površinu za postavljanje ugostiteljske terase koja se u slučaju odobrenja dodatno naplaćuje u skladu s važećom Odlukom o porezu na korištenje javnih površina Općine Malinska ‐ Dubašnica.


Na lokacijama 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 u dozvoljeno je postavljanje isključivo štandova od punog drveta, sa zatvorenim donjim dijelom ili kompletno zatvoreni u trenutku kada se ne obavlja djelatnost, najvećih dozvoljenih dimenzija: 100 cm širine, 250 cm dužine, sa dvostrešnim pokrovom od punog drva ili tendom jednolične boje šampanjca. štandovi na navedenim lokacijama moraju biti jednolično obojani svijetlim blagim bojama. Općinski načelnik će Odlukom odrediti detaljne tehničko‐estetske karakteristike štandova za navedene lokacije.


Sve privremene objekte (štand, montažni objekt, naprava i dr.) osim pultova za promidžbu (pod 2.5, 5.3, 10.1 i 10.2), te štandova za lokacije 2.2 i 2.3 osigurava zakupnik. Na navedenim lokacijama zakupnici su dužni koristiti štandove i reklamne pultove koje će im na raspolaganje staviti Općina Malinska ‐ Dubašnica. Detalji korištenja štandova i reklamnih pultova u vlasništvu Općine Malinska‐Dubašnica detaljno će se urediti Ugovorom o korištenju koji će se sklopiti s izabranim ponuđačem za svaku pojedinu lokaciju.

Prije postavljanja privremenog objekta ili naprave potrebno je ishoditi suglasnost Općine Malinska ‐ Dubašnica na tehničko rješenje, izgled i samu dispoziciju objekta. Na dodijeljenoj lokaciji dozvoljeno je postavljanje samo jednog privremenog objekta ili naprave.


IV. ZAKUPNINA


Za sve površine godišnja zakupnina se plaća u dvije rate na način da se 50% zakupnine plaća prije zaključenja ugovora a preostalih 50% zakupnine najkasnije do 01. Srpnja 2017. godine. Za lokacije za koje su sklopljeni ugovori o najmu na više godina, primjenjuje se gore navedena odredba o plaćanju godišnje zakupnine za svaku godinu zasebno i naplata se vrši u godini korištenja. Zakupcu koji ne ispuni gore navedenu financijsku obvezu u navedenom roku, otkazati će se ugovor o najmu javne površine, te će se javna površina dodijeliti drugom zakupcu sukladno Odluci o davanju u zakup javne površine i Odluci o porezu na korištenje javnih površina Općine Malinska ‐ Dubašnica.


PRIJAVE NA NATJEČAJ MORAJU SADRŽAVATI


Prijave moraju sadržavati:
– naziv i točnu adresu ponuditelja;
– obrtnicu, izvadak iz sudskog registra ili rješenje strukovnog tijela iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu;
– potvrdu porezne uprave o podmirenim javnim davanjima iz koje je vidljivo da su podmirene sve dospjele porezne obveze i doprinosi i druga državna davanja, ne starija od 30 dana do dana slanja objave;
– potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska‐Dubašnica o podmirenim obvezama ne starija od 30 dana do dana slanja objave (Ponikve usluga d.o.o., KD Dubašnica d.o.o.)
– naznaku rednog broja površine i djelatnosti (namjene prostora), opis ponude‐usluge i opis privremene naprave – štanda (opis, skica, fotografija);
– IZNOS ponuđene godišnje zakupnine za najam javne površine; ako se isti ponuđač natječe za više lokacija, iznos ponuđene godišnje zakupnine za najam javne površine mora se iskazati za svaku pojedinu lokaciju odvojeno.
– potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% od početne godišnje cijene pojedinog privremenog objekta, uplaćenoj na žiro račun Općine Malinska‐Dubašnica broj: HR53 2390 0011 8253 0000 6, s pozivom na broj: 68 5738‐OIB;
– za ostvarivanje prednosti za ponuđače iz članka 10. stavak 4. Odluke o davanju u zakup javne površine Općine Malinska‐Dubašnica (prebivalište ili sjedište) i stavak 6. (raniji zakupnik) izjavu o prihvaćanju najvišeg iznosa ponuđene zakupnine;

– broj žiro ili tekućeg računa na koji se u slučaju neuspjeha na natječaju vraća uplaćena jamčevina.


V. NAČIN, MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PONUDE


Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “NE OTVARAJ ‐ PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU”, pismenim putem na adresu: Općina Malinska‐Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili neposredno u Pisarnici Općine Malinska‐Dubašnica.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. ožujka 2017. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 


VI. OTVARANJE PONUDA, PRVENSTVO ODABIRA I UGOVORINatječajni postupak provodi Komisija za provedbu natječaja na čiji prijedlog će Općinski načelnik donijeti odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.
Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Kod izbora najpovoljnijeg ponuđača, osim ponuđenog iznosa, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će ispunjavanje uvjeta iz točke 10. stavak 2. Odluke o javnim površinama (kvaliteta sadržaja), članka 10. stavak 4. (prebivalište ili sjedište) i članka 10. stavak 6. (raniji zakupnik).

Ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih obveza za poreze i doprinose, te nepodmirenih obveza prema Općini Malinska‐Dubašnica i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska‐Dubašnica sa bilo koje osnove neće se razmatrati.


Sa natjecateljima čije su ponude prihvaćene na natječaju zaključit će se ugovor o zakupu najkasnije u roku od 8 dana od objave Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja. Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvat će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj u natječaju, a ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja lokacija će se dodijeliti prvom zainteresiranom ponuditelju izravnom pogodbom, prema početnoj cijeni iz natječaja. Pravo izravne pogodbe nema ponuditelj koji je odustao od natječaja.


Natjecateljima koji uspiju u natječaju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalima će se vratiti najkasnije u roku od 15 dana od donošenja Odluke o izboru ponuđača.

Prvenstvo izbora lokacije na mjestima gdje je predviđeno postavljanje više štandova sa jednakom ponudom, ima ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu. Raspored ponuđača po pozicijama utvrđuje Općina Malinska – Dubašnica.OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA


 

Privitak: Natječaj (PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA