Natječaj za prodaju nekretnine (Malinska)

Natječaj za prodaju nekretnine (Malinska)

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/17-02/4, Urbroj: 2142/05-04-03/2-17-4 od 23. veljače 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica  objavljuje

 


NATJEČAJ

za prodaju nekretnine


I. PREDMET PRODAJE


                                      

 

U svrhu formiranja građevne čestice, na prodaju se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:

– cijela z.č. 61/1 k.o. Bogović, upisana u z.k.ul. 1869 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, površine 54 m2.

Ponuđena nekretnina nalazi se u naselju Malinska, unutar granica građevinskog područja.

Početna cijena zemljišta koje je predmet prodaje utvrđena je prema Elaboratu procjene vrijednosti građevinskog zemljišta izrađenom od Sudskog vještaka građevinske struke dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, br. elaborata 010/2017, od 22. veljače 2017. godine, u visini od ukupno 88.500,00 kn.II. UVJETI PRODAJE


Prodaja se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke zemljišta koje je predmet ovog natječaja.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnom zemljištu, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Općina Malinska – Dubašnica na odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.

U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa danom isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

Troškove vezane za ovjeru Ugovora snosi stjecatelj/kupac.III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE


Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete. Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.IV. SADRŽAJ PONUDE


Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB

– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda

– dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene, odnosno ukupno 8.850,00 kn na račun Općine Malinska – Dubašnica broj:  HR5323900011825300006, s pozivom na broj 68 7757-OIB.

– ponudbenu cijenu izraženu u kn, točno ispisanu brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima)

– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)

– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)

– dokaz da postoji pravni interes za formiranje građevne čestice sa nekretninom iz  točke I. ovog natječaja (vlasnički list, ugovor u kupoprodaji i sl., kopija katastarskog  plana)

 

 

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE


Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj ponuditelj ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu, uz uvjet da dokaže mogućnost formiranja građevne čestice sa nekretninom iz točke I. ovog Natječaja.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti bilo kojem od ponuditelja.VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA


Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 13. ožujka 2017. godine, do 12:00 sati.

 

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska

«NE OTVARATI – NATJEČAJ–MALINSKA»


Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke od strane nadležnog tijela.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u Općinu Malinska – Dubašnica svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati, e-mail: renato.zic@malinska.hr ili na telefon 051/750-504.VII. UGOVOR I KUPOPRODAJNA CIJENA


Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 15 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Kupoprodajnu cijenu odabrani ponuditelj dužan je uplatiti najkasnije u roku od 30 dana od dana od dana zaključenja Ugovora, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine.

Kupac je obvezan platiti zakonske zatezne kamate od dana dospijeća do dana plaćanja ukoliko zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene.

Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana, Općina Malinska – Dubašnica može raskinuti Ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

 

Klasa: 944-01/17-02/4

Ur.broj: 2142/05-04-03/2-17-5

Malinska, 23. veljače 2017.

 

Pročelnik

Bernard Cvelić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA