Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – računovodstveni referent

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – računovodstveni referent

KLASA: 112-02/17-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-17-3
Datum: 15.2.2017.


U “Narodnim novinama” broj 14/17 od 15. veljače 2017. objavljen je Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica, na radno mjesto računovodstvenog referenta (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca.


Posljednji dan za predaju prijava na natječaj pošti ili izravno u pisarnicu Općine je 23. veljače 2017. godine.Opis poslova radnog mjesta računovodstveni referent:

vodi knjigu ulaznih računa i evidencije ugovora, obavlja poslove platnog prometa i Internet bankarstva, obračun naknada, te druge obračune i isplate po nalogu i odlukama nadležnih tijela,  preuzima knjigovodstvenu evidenciju, te kontrolira i knjiži poslovne događaje, vrši likvidaciju i uplatu svih računa, vodi evidencije i vrši isplate korisnicima socijalnog programa, isplate subvencija učenicima, vodi blagajničko poslovanje i obračun putnih naloga, knjiži uplatu općinskih prihoda, sudjeluje u izradi periodičnih izvještaja i završnog računa, vrši obračune i ispostavlja izlazne račune za zakup poslovnog prostora i stambenog prostora, koncesija i drugih prihoda, brine o nabavi kancelarijskog materijala za potrebe odsjeka, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja odsjeka koji se odnose na službu.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,58 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj. Izvori za pripremanje kandidata za provjeru: 

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13 i 137/15 – ispravak)  
  • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) 
  • Opći porezni zakon (NN 115/16) 
  • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16) 
  • Zakon o računovodstvu (NN 78/15,134/15 i 120/16) 
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15 i 87/16) 
  • Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16) 
  • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13)

Web – stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web–stranici te na oglasnoj ploči Općine Malinska – Dubašnica, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte. Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu. Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Općine. Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: procelnik@malinska.hr.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA