Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 10/16), Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Malinska – Dubašnica

  1. PREDMET NATJEČAJA
Ovaj natječaj obuhvaća povjeravanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (u daljnjem tekstu: preuzimanje i prijevoz umrle osobe na obdukciju).
 
  1. PRIRODA I OPSEG TE MJESTO OBAVLJANJA POSLOVA

Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u pvc vreću i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila, prijevoz do lokacije Zavoda za patologiju i patološku anatomiju MF Rijeka Braće Branchetta 20, Rijeka ili Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku MF Rijeka, Braće Branchetta 20, Rijeka te smještaj u rashladnu komoru. Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0:00 do 24:00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Općine Malinska – Dubašnica. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal (pvc vreća i dr.). Očekivani opseg poslova je 6-8 preuzimanja i prijevoza godišnje.


Napomena:

Općina Malinska – Dubašnica snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:
da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Općine Malinska – Dubašnica,
da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Malinska – Dubašnica ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,
da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Općine Malinska – Dubašnica,
da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.

  1. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR
Poslovi iz ovog natječaj povjeravaju se na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine.
 
  1. SADRŽAJ PONUDE
Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju određene uvjete te su iste uz ponudu dužne dostaviti sljedeću dokumentaciju odnosno dokaze:
– da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,
– da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju preslikom rješenja,
– da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a isto dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,
– da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a isto dokazuju izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,
– da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a isto dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana,
– da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza prema Općini Malinska – Dubašnica po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana,
– da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne ne starijem od 30 dana,
– ispunjeni cjenik usluga prijevoza pokojnika zajedno sa potrebnim materijalom (pvc vreća i dr.) koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.
Ponuditelj na dan zaključenja natječaja ne smije imati nepodmirenih obveza prema Općini Malinska – Dubašnica, po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana, a isto provjerava stručno povjerenstvo u službenim evidencijama Općine Malinska – Dubašnica.
 
  1. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz točke 4. ovog natječaja (članak 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Malinska – Dubašnica), ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 
  1. ROK ZA PREDAJU PONUDA
Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, sa naznakom „NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA – NE OTVARAJ“.
 
  1. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana 28. listopada 2016. godine u 10:00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Općinski načelnik.

Općinski načelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.


KLASA: 500-01/15-01/1

URBROJ: 2142/05-04-01/1-16-4

Općinski načelnik
Robert Anton Kraljić


PRILOZI:

Natječaj
Cjenik

Povezane teme